Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga

Detta utvecklings- och forskningsprojekt genomfördes under åren 2014-2016 och vände sig till verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och idéburna organisationer som erbjöd insatser i form av råd eller stöd till barn som anhöriga (< 18 år). Gemensamt för dessa barn var att de skulle vara anhöriga till en förälder eller vårdnadshavare med svårigheter till följd av psykisk eller somatisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser. Målgruppen kunde också omfatta barn som varit med om en förälders oväntade bortgång.

Målet med projektet var att:

  • Stödja verksamheterna i att utveckla metoder och arbetssätt för att genomföra systematisk uppföljning av stödverksamhet till barn som anhöriga, vilket kan bidra till verksamhetsförbättring.
  • Stödja aktuella verksamheter i att finna lämpliga instrument för att mäta stödinsatsernas resultat.
  • Följa, analysera och utvärdera uppföljning.
  • Bidra till gemensam kunskapsbildning för fortsatt uppföljning och forskning inom området.

Verksamheter som deltog i projektet var de som redan bedrev någon form av uppföljning, men också verksamheter som vid projektets början inte använde sig av systematisk uppföljning – men som var intresserade av att med forskarstöd börja göra det. En förutsättning för deltagandet var att verksamheten skulle ha ett intresse för att systematiskt ta reda på om enskilda barn fick ett tillfredsställande stöd, om stödet behövde utökas eller huruvida det fanns behov av annat stöd. Projektet genomfördes av Nka tillsammans med Linnéuniversitet och Hälsohögskolan i Jönköping, och finansierades av Socialstyrelsen.

Efter att projektet avslutades fortsatte arbetet inom flertalet av de verksamheter som varit med under projektets gång. Nya verksamheter har också hört av sig som vill ha stöd i sitt arbete med att implementera/utveckla systematisk uppföljning av stödinsatser för barn som anhöriga.

Systematisk uppföljning innebär att dokumentera insatsernas syfte, mål, innehåll och resultat för att kontinuerligt kunna följa upp om de enskilda barnen får ett behovsanpassat stöd, behöver utökat stöd eller om det finns behov av annat stöd. Det handlar om att kunna följa upp resultaten av aktuella insatser på individnivå, men även på gruppnivå, vilket ger möjlighet till kontinuerlig verksamhetsutveckling.

För mer information och stöd i att arbeta med systematisk uppföljning, se Socialstyrelsens hemsida 

Att läsa från projektet

Carlsund, Å., Johansson, P., Hammare, U., & Hanson, E. (2017). Support for Children as Next of Kin and Systematic Follow up - Group Leaders’ and Managers’ Perspectives Within Non-profit Organizations in Sweden. The Open Family Studies Journal 9, 49-59. DOI: 10.2174/1874922401709010049
Tillgänglig via denna länk

Furenbäck, I., & Arnesson, K. (2020). Mätningen visade att barnet mådde sämre efter insatsen. Social Medicinsk tidskrift, 96(6), 776-784.
Tillgänglig via denna länk

Andersson, A-C., Golsäter, M., Andersson Gäre, B., & Melke, M. (2020). Learning through networking in healthcare and welfare: The use of a breakthrough collaborative in the Swedish context. International Journal of Healthcare Management, 13(3), 236-244. DOI: 10.1080/20479700.2017.1401287
Tillgänglig via denna länk

Senast uppdaterad 2022-04-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson