Vad innebär en samordnad individuell plan (SIP)?

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Läs mer här https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson