Nka:s remissvar gällande ”Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen”

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har lämnat sitt yttrande avseende departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. I remissvaret konstaterar Nka att användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen påverkar även anhöriga. Välfärdsteknik öppnar upp för flera möjligheter, bland annat kan det öka anhörigas delaktighet och möjlighet till information samt underlätta kommunikationen med äldre och personal, menar Nka.

Nka tycker det är positivt att promemorian klargör att de äldre har rätt att säga nej till insatser med hjälp av välfärdsteknik. Samtidigt lyfter Nka frågan om anhörigperspektivet och om vilken möjlighet anhöriga har att ge sina synpunkter på användningen av exempelvis teknik för övervakning om det sker i deras eget hem. I de fall välfärdstekniken innebär att den anhörigas integritet kan kränkas bör även anhöriga ha rätt att säga nej till insatser med välfärdsteknik, menar Nka.

Nka ser vidare att digitaliseringen skulle kunna öka möjligheterna för anhöriga att få tillgång till information och bli mer delaktiga. Genom att tillgängliggöra vård- och omsorgsdokumentation skulle personalen inte behöva svara på frågor från anhöriga i lika stor utsträckning, vilket skulle frigöra mer tid från personalen. Nka trycker därför i remissvaret på att vård- och omsorgsdokumentation behöver ses i ett större perspektiv och som en viktig del i patientens samlade hälsodata.

I promemorian beskrivs kort konsekvenserna för anhöriga, men det saknas en analys av vad välfärdsteknik i äldreomsorgen kan innebära för anhöriga. Det diskuteras inte heller på vilket sätt välfärdsteknik kan användas för stöd till anhöriga. Nka föreslår därför att promemorian kompletteras med en genomarbetad analys av vad förslaget innebär för anhöriga och på vilket sätt anhöriga kan göras delaktiga med hjälp av välfärdsteknik.

Nka ser det som viktigt att anhörigperspektivet inte förloras i och med digitaliseringen av äldreomsorgen. I stället bör man ta tillvara på de möjligheter som finns med välfärdstekniken för att göra anhöriga mer delaktiga och för att underlätta informationsinhämtning.

Läs hela Nka:s remissvar på Regeringskansliets webbplats

Senast uppdaterad 2022-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson