Folkhälsomyndighetens utvecklingsarbete

Bild på Folkhälsomyndighetens logga

Statens folkhälsoinstitut ska stödja kunskaps- och kvalitetsutvecklingen när det gäller stöd till "barn i riskmiljöer", som de uttrycker det. Det här gäller exempelvis barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Syftet är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barnen.

Under de senaste åren har Folkhälsomyndigheten arbetat för att öka kunskapen om stöd till barn i dessa familjer genom ett regeringsuppdrag som genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Regeringsuppdraget löpte 2011–2015 och har utgått från de satsningar som skett utifrån den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin antogs av riksdagen 2011 och gällde till och med 2015. Sedan ANDT-strategin 2016–2020 antogs har myndigheten fortsatt arbeta för att öka kunskapen om dessa familjers behov.