Blandade lärande nätverk

Bild på olika yrkesgrupper i ett blandat lärande nätverk

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har under flera år arbetat med så kallade Blandade Lärande Nätverk (BLN). Målet med de lärande nätverken är att tillsammans lära av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter, samt att stödja varandra att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk verksamhet. Målet är också att utveckla utbildningsmaterial och ”praktiska riktlinjer” kring anhörigfrågor.

Till arbetet i blandade lärande nätverk erbjuds representanter för Nka:s alla målgrupper att delta, det vill säga anhöriga, närstående, vård- och omsorgspersonal, chefer, politiker samt brukar- och intresseorganisationer. Ett lokalt BLN består av cirka 10-15 personer som leds av en eller två deltagare i gruppen, så kallade nätverksledare. Samtliga nätverksledare inom samma område möts regelbundet via webben tillsammans med forskare och praktiker/möjliggörare från Nka och bildar på så vis ett nationellt nätverk.

Genom att det finns deltagare med varierande erfarenhetsbakgrund skapas möte mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer. Deltagarnas individuella och unika kunskaper och erfarenheter berikar varandra. Mötena dokumenteras i form av minnesanteckningar. BLN-arbete är ett sätt att lära av varandra och skapa partnerskap, samtidigt som det är ett sätt att initiera och stödja lokalt utvecklingsarbete inom anhörigområdet.

Har du frågor eller vill starta upp ett BLN? Kontakta oss!

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.
Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

 

Film om Blandade lärande nätverk:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.