Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter ska ses över

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

– Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Nu ska barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter utredas. Det är ytterligare ett steg framåt i arbetet mot målet, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Den särskilde utredaren blir Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm. Hon ska nu se över och ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll. Tilläggsprotokollet handlar om att barn, eller representanter för barn, kan vända sig till FN:s barnrättskommitté om de anser att deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit kränkta. 

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023. 

Läs mer om barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll på Unicef:s webbplats

Barnkonventionen är sedan januari 2020 lag i Sverige. Barnkonventionen klargör vilka rättigheter barn har och utgår från alla barns lika värde. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa beaktas i alla beslut och åtgärder som berör barn.

Läs mer om Barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats  

Senast uppdaterad 2022-05-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson