Region Gävleborg

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Rutiner finns inom vissa verksamheter. Ett arbete pågår med fastställande av övergripande styrdokument och infomaterial till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL.
Hälso och sjukvårdsledningen har stöd i barnrättsarbetet från strateg, barnrätt och jämställdhet, avdelning Folkhälsa och hållbarhet.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Rutiner finns inom vissa verksamheter. Ett arbete pågår med fastställande av övergripande styrdokument och infomaterial till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL.

Hur följs styrdokumenten upp?
Rutiner finns inom vissa verksamheter. Ett arbete pågår med fastställande av övergripande styrdokument, uppföljning, och infomaterial till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Barnambassadörer finns inom vuxenpsykiatrins verksamhet enligt verksamhetens rutin.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Det finns en nära koppling mellan barnrättsarbetet och arbetet med barn som anhöriga.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Genom att barnrättsperspektivet stärkts med tydliggörande lagstiftning så har även kännedomen och kunskapen om betydelsen av att beakta barn och ungas bästa, både som patienter men även som anhöriga, stärkts. Det är dock ett arbete kvar hos oss att säkerställa övergripande styrdokument som stöd för personal inom hälso- och sjukvården samt för att säkerställa en god implementering och efterlevnad.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Ja.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja. 

Finns det material/information till personal?
Stöd till personal finns på samverkanswebben för vårdgivare. 

Finns det material/information till föräldrar?
Inom vissa verksamheter. Arbete med stöd på övergripande nivå pågår.

Finns det material/information till barn och unga?
Inom vissa verksamheter. Arbete med stöd på övergripande nivå pågår.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Ett arbete pågår med fastställande av övergripande styrdokument och informationsmaterial till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Rutiner finns inom vissa verksamhetsområden. Ett arbete pågår med fastställande av övergripande styrdokument och infomaterial till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL.

Länk till hemsida – Barns rätt i vården

Kontaktuppgifter
Region Gävleborg
Rebecca Padar Strateg
Avd Folkhälsa och hållbarhet
026-531233
rebecca.padar@regiongavleborg.se

Senast uppdaterad 2022-03-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson