Region Gävleborg

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Lokala rutiner finns inom vissa verksamheter. Hälso och sjukvårdsledningen har stöd i barnrättsarbetet och för stöd i lokala rutiner från strateg, barnrätt och jämställdhet, avdelning Folkhälsa och hållbarhet.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Lokala rutiner finns inom vissa verksamheter utifrån behov.

Hur följs styrdokumenten upp?
Lokala rutiner följs upp inom den egna verksamheten.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Barnambassadörer finns inom vuxenpsykiatrins verksamhet enligt verksamhetens rutin.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Det finns en nära koppling mellan barnrättsarbetet och arbetet med barn som anhöriga.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Genom att barnrättsperspektivet stärkts med tydliggörande lagstiftning så har även kännedomen och kunskapen om betydelsen av att beakta barn och ungas bästa, både som patienter men även som anhöriga, stärkts. Det är dock ett arbete kvar hos oss att säkerställa att lokala rutiner fastställs som stöd för personal inom hälso- och sjukvården samt för att säkerställa en god implementering och efterlevnad.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Ja.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja. På övergripande nivå finns Våga fråga! På regionens kompetensportal.
Under 2023 genomförs projektet ”Projekt för att öka kunskapen i palliativ vård" i Region Gävleborg. Inom projektet håller kurator Laila Engstedt i Bollnäs föreläsningar för vårdpersonal inom regionens olika verksamheter och i länets kommuner om hur man bäst hjälper och stöttar barn som närstående.

Finns det material/information till personal?
Stöd till personal finns på Region Gävleborg samverkansweb.
Stöd för vårdgivare för barnets rätt i vården
Stöd för vårdgivare i våld i nära relationer  

Finns det material/information till föräldrar?
Inom vissa verksamheter utifrån behov. Patientinformation finns även på tidigare länkade informationssidor på samverkanswebben.

Finns det material/information till barn och unga?
Inom vissa verksamheter utifrån behov. Patientinformation finns även på tidigare länkade informationssidor på samverkanswebben.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Nätverk och utbildningssatsning inom VO onkologi för barn som närstående.

Inom VO onkologi finns ett nätverk för barn som närstående som har som arbetsuppgift att verka för att ha ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens i verksamheten på kort och på lång sikt. Kontaktpersonerna i nätverket finns i olika delar av onkologklinikens verksamhet.

Under 2023 genomförs även projektet ”Projekt för att öka kunskapen i palliativ vård" i Region Gävleborg. Inom projektet håller kurator Laila Engstedt i Bollnäs föreläsningar för vårdpersonal inom regionens olika verksamheter och i länets kommuner om hur man bäst hjälper och stöttar barn som närstående.

Vill ni veta mer om VO onkologi nätverk och utbildningssatsning så ta kontakt med Laila Engstedt, kurator i palliativ team i Bollnäs-Ovanåker-Söderhamn: laila.engstedt@regiongavleborg.se.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Lokala rutiner finns inom vissa verksamheter utifrån behov.

Kontaktuppgifter
Region Gävleborg
Hanna Höghielm
Avd Folkhälsa och hållbarhet
hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

 

Senast uppdaterad 2022-03-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson