Läsvärt

På denna sida samlar vi länkar till böcker, kunskapsunderlag och rapporter som kan vara användbara för personal på förskolor och skolor.

Barn i missbruksmiljö – en studie kring policy och praktik på svenska skolor
I en serie rapporter redovisas resultat och erfarenheter från det arbete STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) bedriver. I denna rapport redovisas en nationell kartläggning som gjorts på skolor under senhösten 2009 på uppdrag av CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) med medel från Statens folkhälsoinstitut. 
Läs eller ladda ner rapporten här (pdf)

Barn som anhöriga – hur går det i skolan?
I denna rapport ges en övergripande bild av barns skolprestationer under åren 2003-2008 i familjer där det funnits missbruk, psykisk ohälsa, fysisk sjukdom eller att en förälder avlidit.
Läs eller ladda ner rapporten (pdf)

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider
Denna sammanfattning från Socialstyrelsen syftar till att kortfattat ge personal ökad kunskap och insikt i barns och ungas situation och behov i situationer då ett barns förälder eller annan vuxen i barnets närhet har missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig kroppslig sjukdom eller har avlidit.
Läs eller ladda ner rapporten (pdf)

Boken "Liten"
Boken Liten handlar om en liten person som är rädd hemma. I Litens familj blir bråken stora, för stora. Till slut berättar Liten om hur det är hemma för fröken på förskolan. Boken är anpassad för barn från fyra till sju år och kan läsas för en barngrupp på förskolan eller användas av yrkesverksamma som möter barn med bekymmer hemma. 
Läs mer och ladda ner boken på jagvillveta.se/liten

Du är en viktig vuxen – handböcker för pedagoger
Materialet ”Du är en viktig vuxen” är en handbok för pedagoger i förskola och skola som handlar om hur du kan stötta och stärka barn i svåra livssituationer. Materialet är framtaget av Randiga Huset på uppdrag av Socialstyrelsen och är en svensk bearbetning av det danska materialet "Om Sorg".
Läs mer och beställ materialet på www.randigahuset.se

Förbättrat stöd till barn som anhöriga
I denna rapport sammanfattas utvecklingsarbetet för ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt förskola/skola.
Läs eller ladda ner rapporten (pdf)

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol
Syftet med detta kunskapsunderlag är att göra information om barn och elever med medfödda skador av alkohol lättillgänglig för pedagoger, men det kan även användas av andra som möter barn och elever med medfödda skador av alkohol.
Läs eller ladda ner kunskapsunderlaget (pdf)

Någon man tycker mycket om har dött – läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Det kan vara svårt att förstå vad döden innebär och vi människor visar sorg på många olika sätt. I denna bok beskrivs med bilder och enkel text hur Karin och Bengt förlorar en släkting och hur de behöver stöd i att bearbeta sorgen. Läromedlet innehåller också en handledning, samtalsbilder och bildkort som kan användas som underlag till samtal kring det svåra som har inträffat. 
Läs mer om materialet

Stöd till barn i svåra livssituationer att klara skolarbetet – Fortbildnings- och kompetensutvecklingsstöd för skolpersonal
Detta material är tänkt att ligga till grund för kompetensutveckling om barn i svåra livssituationer och i arbetet med att utveckla verksamheten så att barnen kan uppmärksammas och få relevant stöd i skolarbetet.
Läs mer (Nka:s webbsida)

Senast uppdaterad 2022-03-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson