Regeringen vill sänka åldersgränsen för öppna insatser till barn

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att kommunernas socialnämnder ska ha möjlighet att besluta om öppna insatser till barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, förutsatt att det bedöms som lämpligt och att barnet samtycker till det.   

Som det ser ut idag är det möjligt för socialnämnden att – utan vårdnadshavares samtycke – bevilja öppna insatser, kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson till barn som är 15 år eller äldre.

Regeringen menar att deras förslag om att sänka åldersgränsen kan bidra till att skydda och stödja barn som önskar att få stöd av en annan vuxen i sin vardag. I ett pressmeddelande skriver regeringen att det förekommer situationer där föräldrarna säger nej till insatser för barnet, vilket kan bero på att föräldrarna till exempel har ett missbruk eller psykisk ohälsa som gör att de inte tillgodoser barnets behov av stöd.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs mer på regeringskansliets webbplats

Senast uppdaterad 2022-12-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson