Anhörigmedverkan i forskning sticker ut

Camillas avhandling och en porträttbild på Camilla.

Camilla Malms avhandling har titeln “Involving informal carers in health and social care research”.

Ålder, kön, etnicitet, hälsa och utbildningsnivå har betydelse för om anhöriga väljer att delta i forskning eller inte. Anhöriga skiljer sig också gentemot andra medborgargrupper genom att befinna sig i en särskild relation där de inte enbart representerar sig själva utan även sin närstående. Plus att de tillhandahåller vård och omsorg samtidigt som de kan ha behov av stödinsatser för egen del. Viktiga faktorer att beakta när man bedriver forskning med anhörigmedverkan och utvecklar policys och stödinsatser som ska vara till nytta för anhöriga. Det slår en ny avhandling vid Linnéuniversitetet fast.

Fredagen den 3 juni disputerar Camilla Malm, doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Avhandlingens titel är “Involving informal carers in health and social care research”. Se faktaruta för mer information om och anmälan till disputationen.

Här kan du ladda ner avhandlingen i sin helhet

Studiens övergripande syfte var att utifrån anhörigas och forskares perspektiv få en djupare förståelse för anhörigas medverkan i hälso- och samhällsvetenskaplig forskning.

Avhandlingen inkluderar fyra delstudier varav tre av dessa utgår från anhörigas perspektiv, medan den fjärde studien undersöker forskares perspektiv på anhörigmedverkan i forskning.

Läs hela artikeln om Camilla Malms avhandling

Senast uppdaterad 2022-06-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson