Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Nka:s medarbetare.

Medarbetare

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor
Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.
Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Stefan Andersson
Stefan Andersson

Möjliggörare/forskare

Stefan har erfarenhet av forskningsprojekt inom stöd till förvärvsarbetande anhöriga till äldre via informations- och kommunikationsteknologier. Han har lång erfarenhet inom vård av äldre. Han är verksam som klinisk lektor med gemensam anställning i Kalmar kommun och Linneuniversitetet, Kalmar. Stefan bedriver undervisning på specialistsjuksköterskeprogramet för vård av äldre och på grundprogrammet för sjuksköterskor.
Foto på Agneta Berghamre Heins
Agneta Berghamre Heins

Kommunikatör, anhöriga och funktionsnedsättning

Foto på Rosita Brolin
Rosita Brolin

Forskare

Rosita Brolin är sjuksköterska, vårdlärare, filosofie magister i handikappvetenskap och filosofie doktor i vårdvetenskap. I sin doktorsavhandling undersökte Rosita hur personer med psykisk funktionsnedsättning upplever sin boendesituation. Hon är anställd vid Linnéuniversitetet där hon har arbetat som undervisande lektor inom såväl grundutbildning som specialistutbildningar för sjuksköterskor, samt som forskarassistent i det internationella forsknings- och innovationsprojektet ”Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (ME-WE)”.
Idag arbetar Rosita som forskare vid Linnéuniversitetet och Nka, med huvudsakligt fokus på unga omsorgsgivare och barn som anhöriga.
Foto på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.
Foto på Barbro Falk
Barbro Falk

Kommunikatör, psykisk ohälsa

Barbro Falk har en socionomexamen med informationsinriktning. Hon har även studerat praktisk svenska, informationsteknik och litteraturvetenskap. Barbro har under hela sitt yrkesliv arbetat med det skrivna ordet - de senaste 24 åren som frilansjournalist med fokus på medicin, hälsa, vård och sociala frågor. Innan Barbro övergick till frilansverksamhet var hon chefredaktör för Region Kalmar läns personaltidning i tio år. Hon har också erfarenhet från dags- och fackförbundspress. Barbro är medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. På Nka arbetar Barbro som kommunikatör inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
Foto på Eva Gustafson
Eva Gustafson

Möjliggörare/praktiker, Äldre, Psykisk ohälsa

Eva Gustafson är Leg. sjuksköterska med specialist utbildning inom psykiatri, magisterutbildning vårdvetenskap, medverkat i utbildning och forskning med fokus på hälsostödjande samtal i familjer där en familjemedlem drabbats av långvarig sjukdom (demens/stroke). Har de senaste 15-20 åren arbetat som högskole- och senare universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, främst med undervisning i sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser samt medverkan i den familjefokuserade forskning som genomförs vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid campus Kalmar.
Foto på Josefine Göransson
Josefine Göransson

Föräldraledig, webbredaktör

Josefine Göransson är utbildad journalist och medieproducent. Josefine arbetar som webbredaktör på Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på textproduktion och innehåll på Nka:s webbsida och digitala kanaler.
Foto på Helena Isaksson Baeck
Helena Isaksson Baeck

Kommunikatör/möjliggörare/praktiker

Helena Isaksson Baeck, dokumentärfilmare, journalist och verksamhetsledare, har under många år arbetat med projekt som har med mänskliga rättigheter och interkulturella frågor att göra. Hon arbetar för närvarande som kommunikatör på NKA.
Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.
Foto på Annica Larsson-Skoglund
Annica Larsson-Skoglund

Bibliotekarie och administratör

Annica Larsson Skoglund har en fil. mag. inom Biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar sedan 2010 på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Annica är administratör samt bibliotekarie för webbiblioteket på Nka: s hemsida. Hon kommer närmast från FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås där hon arbetat som projektadministratör för olika projekt inom anhörigområdet.
Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.
Foto på Eva Nordqvist
Eva Nordqvist

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Foto på Charlotte Oja
Charlotte Oja

Forskare

Charlotte Oja är läkare, specialist i allmänmedicin och har disputerat med en avhandling om hur barn (11-17 år) och föräldrar upplever sin situation då föräldern är långtidssjukskriven inom primärvård. Hon har utvecklat en teori som tydliggör hur en låsning i familjens kommunikation om förälderns sjukdom ofta uppstår och vilket stöd föräldern kan behöva för att tala öppet om sin sjukdom med sina barn. Charlotte har lång erfarenhet av arbete som allmänläkare, ledningsarbete på vårdcentral samt utbildning av studenter och sjukvårdspersonal. Sedan disputationen i juni 2021 arbetar hon med att skriva och föreläsa om kommunikation i familjen och om barn som anhöriga inom primärvård. Ett implementeringsprojekt för utbildning och skapande av rutiner inom primärvård är under planering.
Charlottes avhandling: https://bit.ly/39Yfoev
Foto på Pernilla Omerov
Pernilla Omerov

Forskare

Pernilla Omérov är specialistsjuksköterska inriktning psykiatrisk vård och medicine doktor. Pernilla har under de senaste 20 åren arbetat med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) med fokus på suicidprevention och efterlevandestöd i olika kontext. Pernilla arbetar som forskare vid Nationellt centrum för anhöriga (NKA) samt vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. Hon är också verksam som lektor vid Marie Cederschiöld högskola. Hennes arbete inom suicidprevention och efterlevandestöd har fokus på praktiskt personcentrerat stöd med fokus på hälsa och återhämtning.

Pernilla disputerade 2014 med avhandlingen Parents who have lost a son or daughter through suicide — towards improved care and restored psychological health och var bihandledare till Rossana Pettersen som disputerade med avhandlingen Suicide in the family : towards improved care of bereaved parents and siblings

Pernilla deltar i flera internationella forskningssamarbeten med fokus på att ta fram kunskapsbaserat efterlevandestöd. Ett exempel är studien Effective components of interventions in suicide bereavement: A meta review of systematic reviews som leds av Karl Andriessen och som involverar forskare från 19 länder. Artikeln kommer publiceras under våren 2024.

Pernilla är också involverad i flera utbildningsinsatser för studenter och yrkesverksamma såsom den tvärvetenskapliga utbildningen Att upptäcka och stödja suicidnära personer - Marie Cederschiöld högskola samt utbildning för legitimerade sjuksköterkor Omvårdnad av suicidnära personer, Karolinska Institutet och författare av flera bokkapitel med fokus på suicidprevention och efterlevandestöd.
Foto på Agneta Persson
Agneta Persson

Projektadministratör/ekonomi

Agneta Persson har mångårig erfarenhet av projektadministration från FoU-verksamheter i Blekinge samt Kalmar län. FoU-verksamheter med inriktning mot socialtjänst men även socialtjänst/primärvård. Agneta kommer närmast från Forskning- och KunskapsUtveckling Socialtjänst (Fokus) Kalmar län. Agneta arbetar som projektadministratör inom Nka med ekonomi, layout, trycksaksproduktion samt övrig projektadministration.
Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.
Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.
Foto på Eva Sennemark
Eva Sennemark

Projektledare, utvärderare och praktiker

Foto på Linnea Sennemark Aldman
Linnea Sennemark Aldman

Handläggare/utredare

Linnéa är statsvetare och har en mångfacetterad utbildningsbakgrund med bland annat globala studier, säkerhetsstudier, genusvetenskap och interkulturell kommunikation från institutioner så som Linnéuniversitetet och Försvarshögskolan. Hon har även läst en master i Europastudier vid Lunds universitet. Linnea har flera års erfarenhet av utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom offentlig, ideell och privat sektor. På Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar hon som handläggare och utredare med fokus på bland annat policyfrågor.
Foto på Johanna Miranda  Sköld
Johanna Miranda Sköld

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Foto på Miriam Svensson
Miriam Svensson

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Miriam har en masterexamen i hälsa och livsstil. Hon har tidigare arbetat som forskningsassistent på Linnéuniversitetet i det internationella projektet "Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (ME-WE)". Idag är Miriam doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandlingsarbete handlar om unga omsorgsgivare i Sverige och bygger vidare på resultat från ME-WE-projektet. Miriam arbetar även som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga inom området barn som anhöriga.
Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Senast uppdaterad 2020-11-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson