Junis rapport om kommuners stöd till barn i familjer med missbruk

Barn klipper och ritar.

Genrefoto: Pexels

Varje år undersöker organisationen Junis vilket stöd landets kommuner erbjuder barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Resultatet presenteras i en rapport som i år har fått titeln ”Bredd når långt”.

I rapporten ges inledningsvis goda exempel på verksamheter där man arbetar med att nå och stödja barn och vuxna i familjer med risk- och missbruk. Här ges också exempel på forskning som gjorts inom området och vad den visar. Därefter redovisas resultaten från Junis enkät som skickats till landets alla kommuner. I enkäten ställdes frågor kring vilket stöd kommunerna erbjuder barn i missbruksmiljö och hur många som nås av stödet.

Av de 194 kommuner som besvarade enkäten (motsvarande 67 procent av landets samtliga kommuner) uppgav 93 procent att de hänvisar till någon typ av stödverksamhet. Under 2021 var den vanligaste stödformen som erbjöds stödsamtal, följt av familjeinsatser och stödgrupper. Junis konstaterar dock att det är få av de barn som växer upp i familjer med missbruk som faktiskt nås och deltar i de olika stödverksamheter som finns.

De vanligaste sätten som man får kontakt med barn som vill eller är i behov av att delta i stödverksamheter är genom socialtjänstens verksamhet för barn och genom skolan. Det är även vanligt att man kommer i kontakt med barnen via socialtjänstens verksamhet för vuxna eller att vuxna söker stöd för barnen.

Utifrån forskning och resultatet av årets kommunenkät lyfter Junis några saker som organisationen anser behöver utvecklas:

  • Stödverksamheter måste nå fler
  • Låt barn vara delaktiga – genom att låta barn komma till tals kan stödinsatserna bättre anpassas till barnens behov
  • Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor – samverkan mellan skola, elevhälsa och socialtjänst behöver utvecklas
  • Yrkesgrupper som möter barn och unga behöver ha grundläggande kunskaper om barn i missbruksmiljö
  • Det finns fortsatt behov av forskningsbaserad kunskap om stödverksamhet och utvärdering av olika insatsers effekt
  • Kommuner kan lära sig mycket av att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra

Läs eller ladda ner rapporten på Junis webbplats

Senast uppdaterad 2022-06-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson