Tre frågor till medarrangörerna

Konferensen Livets möjligheter anordnas av Nka i samarbete med Anhörigas riksförbund, Bräcke diakoni, Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, Centrum för sällsynta diagnoser, FUB, RBU, Svensk neuropediatrisk förening, Stiftelsen JAG, Synskadades riksförbund och Ågrenska.

Här svarar representanter från samarbetsparterna på tre frågor:

  1. Varför är konferensen viktig?
  2. Vad hoppas du att konferensen ska bidra till?
  3. Vilka tycker du ska komma till konferensen?

Anhörigas Riksförbund

Anett Karlsson.

1. Anhörigas Riksförbund tycker att denna konferens är oerhört viktig för att sprida kunskap om vikten av livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.

2. Anhörigas Riksförbund hoppas att konferensen skall bidra till att detta viktiga ämne lyfts högre upp på agendan och prioriteras mer.

3. Anhörigas Riksförbund ser gärna att beslutsfattare och professionella inom området deltar, och såklart även anhöriga.

Anett Karlsson
Organisationsombudsman Anhörigas Riksförbund

Bräcke diakoni

Ulla Andersson.

1. Den uppmärksammar anhörigperspektivet, ger inspiration och glädje.

2. Till inspiration, nya kontakter och ökat kunnande och förståelse genom att ta del av andras berättelser.

3. Anhöriga, personal, beslutsfattare men även du som är behov av stödet från ovanstående. Berättelserna och kunskaperna som delges är lika viktiga för de som ger stöd som för dem som tar emot stödet.

Ulla Andersson
Verksamhetschef, Bräcke daglig verksamhet Falkenberg

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

1. Vi från CFF (Centrum för forskning om funktionshinder) tycker alltid att det är viktigt att forskningsresultat förs vidare till samhället/verksamheterna.

2. Möten mellan forskare, praktiker och individer med anhöriga.

3. Alla som frågorna berör och även andra som konferensen kan bli en ögonöppnare för.

Päivi Adolfsson
CFF

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

Aggeliki Savvidou Levinsson.

1. Kunskapen om flerfunktionshinder kan det aldrig bli för mycket av, man blir förvånad hur lite allmänheten vet om det.

2. Ökad förståelse för vad lärande är och att det inte per automatik är något som är mätbart, som till exempel betyg. 

3. Jag skulle vilja se många beslutsfattare på plats.

Aggeliki Savvidou Levinsson
Biträdande centrumledare/samordnare CSD

FUB

Pia Käcker.

1. Personer med flerfunktionsnedsättning är en osynlig grupp som behöver lyftas fram och uppmärksammas!

2. Jag hoppas att fler får upp ögonen för att det går att göra skillnad för målgruppen om viljan och kunskapen finns.

3. Anhöriga, personal alla kategorier men även politiker!

Pia Käcker
FUB

Nka

Mona Pihl och Maria Ahlqvist

1. Det är viktigt att lyfta fram det livslånga lärandet för personer med flerfunktionsnedsättning. Lärandet får inte sluta när skolan slutar utan ska fortsätta in i vuxenlivet och ska handla om allt det som ingår i att ha ett gott liv. Men det livslånga lärandet gäller också för alla som finns runt omkring. 

2. Någon ny tanke, insikt eller inspiration men också värdefulla möten som kan leda vidare. 

3. Vi hoppas att nå många då innehållet i konferensen är brett och berör det livslånga lärandet ur flera perspektiv. 

Mona Pihl och Maria Ahlqvist
Möjliggörare/praktiker vid Nka

RBU

Johan Klinthammar

1. För att höja kompetensen hos de som jobbar med målgruppen; pedagoger, habiliteringspersonal och beslutsfattare med flera och även att RBU:s medlemmar får möjligheten att lära sig och få mer kunskap i sina roller som föräldrar.

2: Kompetenshöjning och att frågorna lyfts hos kommuner och inom habilitering.

3: Pedagoger, habiliteringspersonal och medlemmar.

Johan Klinthammar
Förbundsordförande RBU

Stiftelsen JAG

Kerstin Sellin.

1. Det är alltid viktigt att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. För professionella är det en möjlighet att få ta del av berättelser och kunskap som det kanske inte finns tid för i vardagen. Förhoppningsvis kommer vi alla bli inspirerade och motiverade i vårt livslånga lärande.

2. Att den traditionella synen på personer med flerfunktionsnedsättning som personer som behöver stöd med allt och inte kan utvecklas ska utmanas lite. Alla kan bidra och alla har något att säga och lära andra!

3. Anhöriga, personliga assistenter och alla andra som i sitt arbete möter personer med flerfunktionsnedsättning. Och förstås personerna som själva har stora funktionsnedsättningar och som hela konferensen handlar om  – ”nothing about us without us”.

Kerstin Sellin
Kommunikationsansvarig Stiftelsen JAG

Svensk Neuropediatrisk Förening (SNPF)

Åsa Lindfors.

1. Konferensen är viktig för att ta tillvara möjligheter att lära och leva livslångt, att möta andra och mötas över gränser för att lära av andras erfarenheter.

2. Jag hoppas att konferensen ska bidra till allas synlighet i samhället.

3. Jag tycker att alla med intresse av flerfunktionshinder ska komma! Funktionshindrade, föräldrar, syskon, assistenter, andra anhöriga samt anställda inom kommuner och regioner som möter dessa personer eller handlägger deras ärenden!

Åsa Lindfors
SNPF

Ågrenska

Zozan Sewger Kvist

1. Samla kunskap och erfarenheter för att öka kompetensen för att skapa förutsättningar för ett optimalt liv utifrån ett helhetsperspektiv för personer med flerfunktionsnedsättning.

2. Inspirera till nytt lärande, ge nya infallsvinklar och skapa förutsättningar till nya samarbeten i frågan om stöd till personer med flerfunktionsnedsättning.

3. Det är viktigt att anhöriga och yrkesverksamma inom olika verksamheter samt beslutsfattare på alla nivåer samlas. De är alla viktiga för att bidra till att skapa förutsättningar för kontinuitet och samordning under hela livet för personer med flerfunktionsnedsättningar.

Zozan Sewger Kvist
Vd, Ågrenska

Senast uppdaterad 2022-09-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson