Anhöriga i fokus för ettårigt projekt

Mariah Levicsek.

–Vi hoppas hoppas kunna driva anhörigfrågan vidare även under 2020, säger Mariah Levicsek, projektledare och kommunikatör vid Riksförbundet Balans.

En samtalsgrupp på Facebook för anhöriga och utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Det är några av de aktiviteter som arrangerats inom ramen för Riksförbundet Balans anhörigprojekt under 2019.

– Syftet med projektet har varit att ge anhöriga mer kunskap, stöd och information om depression, säger Mariah Levicsek, projektledare och kommunikatör.

Riksförbundet Balans är en rikstäckande ideell patient- och anhörigorganisation som arbetar för att sprida kunskap om bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom.

– Vi vill vara ett stöd för drabbade och anhöriga, och vi arbetar även för att anhöriga i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen. Tidigare var föreningen Balans förknippat med enbart bipolär sjukdom, men idag ingår även depression och utmattningssyndrom, berättar Mariah Levicsek.

Idag finns 14 lokalföreningar över landet där det bland annat anordnas samtalsgrupper och informationsträffar för drabbade och anhöriga.

Stöd från Socialstyrelsen

Våren 2019 startade Balans ett anhörigprojekt med fokus på depression. Projektet blev möjligt genom ekonomiskt stöd på 375 000 kronor från Socialstyrelsen.
Mariah Levicsek berättar om bakgrunden till projektet:

– De anhöriga tar ofta på sig ett stort ansvar när någon i familjen blir sjuk, och de egna intressena får stå tillbaka. Därför är det viktigt att man som anhörig tar hand om sig själv, att man har kunskap om den närståendes diagnos och också vet vilka lagliga rättigheter man har, förklarar hon.

Grupp med 270 anhöriga

Under året som gått har Balans belyst anhörigfrågan på föreningens hemsida och i sociala medier på olika sätt. Man har till exempel skapat en Facebook-grupp där anhöriga kan mötas och utbyta erfarenheter.

Gruppen har idag drygt 270 medlemmar. Den är sluten vilket innebär att det bara är gruppens medlemmar som kan ta del av diskussionerna.

– Vi ville skapa en Facebookgrupp eftersom vi inte har lokalföreningar på alla orter. Vi upplever att det finns ett stort behov bland anhöriga att få diskutera sin situation med andra i samma situation, säger Mariah Levicsek.

Hon berättar att det till exempel kan handla om vart man kan vända sig för att få hjälp eller vad man kan göra om den närstående agerar på ett visst sätt.

Uppdaterat studiematerial

En utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa har också anordnats under 2019. Ett 20-tal anhöriga har gått utbildningen som utgår från ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen-program för allmänheten, MHFA, Mental Health First Aid Training.

– Genom den här tvådagarsutbildningen får man ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och psykiska kristillstånd, och på så sätt verktyg som gör det lättare att bemöta någon som mår psykisk dåligt, förklarar Mariah Levicsek.

Under 2019 har även studiematerialet "Balansmodellen", reviderats. Materialet, som används i samtalsgrupperna, består av två delar; en som vänder sig till personer med egen erfarenhet och en som riktar sig till anhöriga.

Mariah Levicsek berättar att anhörigdelen fått sig en uppfräschning med olika tillägg och praktiska övningar. Det nya materialet ska publiceras under våren.

Ny ansökan för 2020

Förbundets medlemsantal har ökat under projekttiden, från cirka 1 000 medlemmar till 1 700. Hur många av medlemmarna som är anhöriga vet inte Mariah Levicsek eftersom detta inte anges vid medlemsansökan.

– Ett av målen med anhörigprojektet var att nå ut till 500 nya anhöriga, och min känsla är att vi lyckats med denna ambition, säger hon.

Anhörigprojektet går nu mot sitt slut, men föreningen vill även i fortsättningen lyfta upp de anhörigas situation.

– Vi har sökt nya medel från Socialstyrelsen för 2020, och hoppas kunna driva anhörigfrågan vidare på ett eller annat sätt, säger Mariah Levicsek.

Text: Barbro Falk
Publicerad 2020-01-10

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson