Äldreomsorgen i Huddinge satsar på anhörigstöd

Bild på en dator skärm

Fördjupad kunskap inom anhörigstöd. Det är syftet med en projektplanen som tagits fram för äldreomsorgens verksamheter i Huddinge kommun. Avsikten är att utbilda medarbetare från varje verksamhet i anhörigstöd, och ge dessa personer spetskompetens i anhörigfrågor.

I Huddinge kommun har man tagit fram en projektplan för anhörigstöd i äldreomsorgens verksamheter. Avsikten är att utbilda medarbetare från varje verksamhet i anhörigstöd, och ge dessa personer spetskompetens i anhörigfrågor, så att de kan fungera som anhörigkonsulentens förlängda arm ute i verksamheterna.Under hösten 2015 och våren 2016 har ett åttiotal anställda inom äldreomsorgen utbildats och fått fördjupad kunskap i anhörigstöd. Utöver omsorgspersonal har även enhetschefer, administrativa samordnare och biståndshandläggare fått möjlighet att gå en 5-dagars utbildning.

Nka:s webbutbildning Utveckla stöd till anhöriga

Det finns cirka 900 medarbetare inom äldreomsorgen i Huddinge. Av dessa har 300 slutfört Nka:s webbutbildning Utveckla stöd till anhöriga, 74 personer har påbörjat den och 77 personer har registrerat sig till utbildningen. Dessutom har man haft kontinuerliga nätverksträffar för anhörigstödjarna samt en inspirationseftermiddag. Under nätverksträffen, i februari 2017, har anhörigkonsulenterna och anhörigstödjarna tillsammans börjat skapa gemensamma anhörigrutiner till särskilda boenden och ordinärt boende. En ny träff är inplanerad i maj för att gå igenom förslaget till rutiner, som sedan kommer att lyftas till styrgruppen som tar det slutliga beslutet. Äldreomsorgen i Huddinge kommun kommer under hösten att tillämpa anhörigrutinerna inom sin verksamhet. Anhörigstödsrutinerna ska vara ett levande dokument som lokalt kan anpassas till en verksamhet och kommer att revideras fortlöpande framöver.
Under samma tid har webbplatsen Anhörig Huddinge byggts och lanserats. Anhörig Huddinge ger en översikt på det anhörigstöd som finns både inom kommunen och via andra organisationer. Webbplatsen riktar sig både till kommunens anhöriga och till kommunens personal.

Röster från personal och chefer

Marianne Wikander, verksamhetschef, social- och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge kommun.
− Vår målsättning är att stöd till anhöriga ska ses som en självklar del av vår verk- samhet. De allra flesta som har kontakt med oss genom vår hemtjänst, eller bor i något av våra boenden, har anhöriga. Anhöriga har en viktig roll och ger mycket av sin tid och energi för att tillvaron ska fungera för många människor. Vi har där för valt att lyfta och prioritera anhörigstödsfrågan i Huddinges äldreomsorg.

Marita Adolfsson, enhetschef, Västergården.

− Utbildningen och alla föreläsningar har varit ett stort stöd för omsorgspersonalen i det dagliga arbetet med både anhöriga och närstående. Det har ökat förståelsen f ör anhörigas situation, och att vi på ett respektfullare sätt har kunnat bemöta anhöriga, men också se dem som en resurs. Omsorgspersonalen har stärkt sitt självförtroende i arbetet med anhöriga, och det har gett en ökad förståelse för att anhöriga faktiskt vill hjälpa till och vara med i processen.

Agneta Vukajlovic, undersköterska, Vårby hemtjänst.

− Jag tycker att utbildningen var jättebra. Vi i hemtjänsten behöver mer kunskap för att arbeta med anhörigstöd, och det fick vi. Vi kan inte arbeta på samma sätt som på ett boende men nu har vi verktyg att kunna göra det på ett sätt som passar oss. Webbutbildningen har tagits emot positivt hos all personal hos oss.

Webbplats:
www.anhorighuddinge.se

Kontaktpersoner:
Sari Velásquez Allt. Tfn: 08-535 336 35. E-post: sari.velasquez-allt@huddinge.se
Helen Issayas. Tfn: 08-535 336 36. E-post: helen.issayas@huddinge.se

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson