Våga se, våga fråga och samverka

Bild på två kvinnor framför Nka:s monter
Bild på ett barn som ritar på en griffeltavla

– Barn till föräldrar med missbruksproblem måste bli sedda och få stöd för att klara skolan, säger Karin Alexanderson, forskare i projektet Skol- Bim, vid Uppsala universitet.

Vid årsskiftet 2017/2018 avslutades forskningsprojektet Skol-Bim, Barn i Missbruksmiljöer, som syftar till att skolan ska bli bättre på att upptäcka och ge stöd till elever som har föräldrar med missbruks- problem.

– Resultatet är över förväntan. Vi tror att de fyra skolor som deltagit i projektet fått ökad kunskap och ökat sin förmåga att upptäcka den här gruppen elever i ett tidigare skede, konstaterar Karin Alexanderson, fil. doktor i socialt arbete och forskare, vid Uppsala universitet.

– Att upptäcka de här eleverna är viktigt eftersom vi vet att de löper en högre risk än andra elever att inte klara skolans mål. Tidigare studier visar att elever vars föräldrar har vårdats för missbruk är överrepresenterade bland dem som saknar behörighet till gymnasieskolan, säger hon.

Skolan viktig skyddsfaktor
Hon betonar att en fungerande skolgång är viktig för att barn ska ha ett bra liv, men det är också en viktig skyddsfaktor för att senare i livet kunna försörja sig och för att inte själv hamna i missbruk eller psykisk ohälsa. Att tidigt upptäcka barnen och se vilken situation barnen lever i banar väg för att de ska få adekvat stöd.

Genom djupintervjuer med 20 elever som går i gymnasiet, intervjuer med skolpersonal bland annat inom elevhälsan på fyra grundskolor i Uppsala och med personal inom socialtjänst och barn– och ungdomspsykiatri, som är viktiga samarbetspartners för skolan, har forskarna i projektet fått kunskap om vilket stöd som eleverna fått under sin skoltid. Även kunskaperna om och vilket stöd de saknat, men hade behövt för att klara skolan på bästa sätt, har ökat.

Tagit fram en handlingsplan
Resultaten av intervjuerna ingår som en del i den kompetensutveckling skolpersonalen fått och de handlingsplaner som skolorna tagit fram för att bli bättre på att upptäcka barnen och ge dem stöd i skolan eller i samverkan med andra aktörer, berättar Sofia Lind, skolkurator och en av två utvecklingsledare som stöttat skolornas
arbete. En viktig poäng i projektet är att skolorna inte åläggs göra mer än vad som är deras uppdrag enligt lag: att alla elever ska klara skolans mål.

– De fyra skolorna har blivit mer medvetna om att en elevs problem i skolan kan bero på omständigheterna hemma. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att våga se, våga fråga och samverka kring elever för att ge rätt stöd, säger Karin Alexanderson.

Samverka kring elever
– Många kände till att ungdomarna var anhöriga till föräldrar med
missbruksproblem i hälften av fallen, men endast fyra av dessa tio ungdomar fick stöd med anledning av sin familjesituation, berättar Karin Alexanderson. Detta trots att grundskolan hade uppmärksammat alla tio eleverna på grund av olika problem som hög frånvaro, koncentrationssvårigheter och störande beteende, som skolan försökte lösa utan att bakgrunden till problemen klargjordes.

Generellt fick de intervjuade ungdomarna mer stöd utifrån sin familjeproblematik genom gymnasiet, än genom grundskolan.

Text: Agneta Berghamre Heins

Foto: Agneta Berghamre Heins, Pixabay, Canva

Publicerad 2019-03-26 

Senast uppdaterad 2021-10-11 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson