Två nya projekt ska stärka stödet till barn som anhöriga

Elizabeth Hanson och en bild på tre ungdomar som tittar på en dator.

De båda projekten leds av Elizabeth Hanson, professor vid Linnéuniversitetet och FoU-ledare vid Nka. Foton: Linnéuniversitetet och Pexels

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet har fått medel till två nya forskningsprojekt kring barn som anhöriga och unga omsorgsgivare: YOUNG-KIN – Barn som anhörigas psykiska hälsa och CANOK – Barn som anhöriga i skolan.

Syftet med projektet YOUNG-KIN – Barn som anhörigas psykiska hälsa är att stärka det psykiska välbefinnandet hos barn som är anhöriga. Projektet kommer att kartlägga barn som anhörigas hälsa, testa en psykosocial intervention och utvärdera resultatet av interventionen. Projektet är en vidareutveckling av det arbete som gjorts kring framtagande och införande av den så kallade ME-WE-modellen, som syftar till att förbättra unga omsorgsgivares psykiska hälsa och välbefinnande. I detta forskningsprojekt kommer ME-WE-modellen anpassas till barn i åldrarna 12-15 år.

Det andra projektet, CANOK – Barn som anhöriga i skolan, syftar i sin tur till att stärka och utbilda skolsköterskor i att identifiera elever i åldrarna 7-17 år som upplever psykisk ohälsa på grund av sin anhörigroll. Forskningsprojektet ska bidra till att öka medvetenheten om barn som anhöriga och ge verktyg för skolsköterskor att identifiera, förstå och stödja dessa barn, samt främja barnens psykiska hälsa i skolmiljön.

Viktigt med forskning inom området

De båda projekten leds av Elizabeth Hanson, professor vid Linnéuniversitetet och FoU-ledare vid Nka. Hon hoppas att projekten kommer bidra till ökad medvetenhet om hur barn och unga påverkas av att vara anhöriga. Elizabeth Hanson menar att det är viktigt att den här typen av forskning görs för att synliggöra barn som anhöriga och utveckla effektiva metoder och modeller för att stötta dessa barn.

– Barn som anhöriga är en utsatt grupp som riskerar försämrad hälsa, sämre skolresultat och svårigheter i arbetslivet. Med forskning kan vi belysa barn som anhörigas situation, vilka behov dessa barn har och framför allt utveckla stödinterventioner som kan bidra till en bättre hälsa och livssituation för barn och unga som är anhöriga, säger hon.

Tidsplan och finansiering

Projektet YOUNG-KIN – Barn som anhörigas psykiska hälsa pågår till den 31 december 2026 och finansieras av Forte och Linnéuniversitetet. Projektet CANOK – Barn som anhöriga i skolan pågår till den 31 december 2025 och finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse och Linnéuniversitetet. 

Läs mer om projektet YOUNG-KIN – Barn som anhörigas psykiska hälsa 

Läs mer om projektet CANOK – Barn som anhöriga i skolan

Vill du veta mer om projekten? Kontakta Elizabeth Hanson, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2023-02-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson