Hur många anhöriga finns det?

Bild på ett äldre par

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det är drygt 1,3 miljoner personer fastslår Socialstyrelsen i en rapport som utkom under 2012. Av dessa är 900 000 i förvärvsaktiv ålder. Med anhöriga avses i det följande alla personer som ger omsorg till en närstående. Med omsorg avses att ge vård, hjälp eller stöd till en närstående.

Omsorgsgivande är vanligt i alla åldersgrupper, men förekommer mest i åldersgruppen 45-65 år.

  • Anhöriga i åldern 30-44 år ger främst omsorg till barn.
  • Anhöriga i åldern 45-65 år ger mest omsorg till föräldrar.
  • Anhöriga, äldre än 65 år ger i hög utsträckning omsorg till sin make, maka eller partner.

Av de anhöriga ger var fjärde omsorg till en make, maka eller partner, var femte till barn, hälften till föräldrar, var femte till syskon eller annan släkting och var femte till god vän, granne eller bekant.

Det är ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns omsorgsgivande när det gäller tidsomfattning eller frekvens. Kvinnorna svarar oftare för tillsyn, umgänge och personlig omsorg, medan männen ger mera praktisk hjälp och ekonomiskt stöd.

Hälsa, livskvalitet och arbete

Risken för ohälsa ökar i relation till omfattningen av den omsorg som ges. Ju mer omfattande omsorg som anhöriga ger, desto mer påverkas livskvaliteteten till det sämre.

  • Kvinnor upplever i högre grad än män att omsorgsgivandet påverkar livskvaliteten negativt.
  • Möjligheterna att förvärvsarbeta och studera påverkas av omsorgsgivandet, särskilt i åldersgruppen 30-44 år, och i högre grad för kvinnor än för män.
  • Närmare 100 000 anhöriga har behövt minska sin arbetstid eller sluta arbeta på grund av omsorgsgivande. I Socialstyrelsens studie var det 12 procent av kvinnorna, och 9 procent av männen som endera hade gått ned i arbetstid eller tvingats lämna arbetet på grund av omsorg om närstående.

Samtidigt tycker de allra flesta anhöriga att det känns bra att ge omsorg. Livskvaliteten höjs när de vet deras närstående får god vård och omsorg av dem själva eller andra personer som den närstående känner eller litar på.

Senast uppdaterad 2021-04-02 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson