Interkulturellt bemötande och anhörigstöd

Många utmaningar som föräldrarna till barn med funktionsnedsättning upplever är universella; Föräldrar med utländsk bakgrund möter dock flera utmaningar. De saknar ofta sociala nätverk och hjälp från sina familjer. På grund av språkbarriärer har de oftare begränsat kunskap om hälso- och välfärdssystemet och vilka rättigheter till vård och stöd de har i det nya samhället. Det är inte ovanligt att de upplever social isolering, lägre sysselsättning och marginalisering. Olika familjer utgör olika nya utmaningar för vårdpersonal som måste hantera olika beteenden, språkbarriärer, svårigheter i samband med kontakt med släktingar och olika behandlingsuppfattningar. Att leverera vård och omsorg till föräldrar till barn med funktionsnedsättning med annan kulturell bakgrund kräver kompetens. Personal behöver utveckla nya strategier för att stimulera ömsesidig förståelse och att kunna engagera föräldrarna i ett samarbete i vård- och omsorgsprocessen. Det är avgörande för att kunna ge en god och familjär vård.
Najah Khalifa, överläkare, BUP-kliniken Region Gävleborg. Medicine doktor inom ämnesområdet neuropsykiatri. Specialist i barnneurologi med habilitering

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson