Material från andra aktörer

Barn som anhöriga i primärvården, en enkätstudie med kliniskt verksamma medarbetare i Region Värmland

Studiens övergripande syfte var att följa upp en tidigare kartläggning av kliniskt verksamma medarbetares kunskapsläge och arbete med barn som anhöriga samt att ta fram ett forskningsbaserat kunskapsunderlag för Region Värmlands fortsatta arbete med barn som anhöriga i primärvården där medarbetares erfarenheter tas tillvara.

Läs eller ladda ner rapporten

School Outcomes Among Children Following Death of a Parent – resultat från en svensk studie
Forskare har undersökt skolresultat bland svenska barn som förlorat en förälder innan de avslutat grundskolan. Studien visar att dessa barn i snitt har lägre skolbetyg när de går ut nian än elever som inte har förlorat en förälder. Resultatet pekar på att dessa barn därför kan behöva extra stöd under skolgången.

Läs eller ladda ner rapporten

Man måste få veta – barns röster om att ha en frihetsberövad familjemedlem
Erikshjälpen, Räddningsmissionen och Bufff har tagit fram en rapport om barn och ungas erfarenheter vad gäller stöd, tillgång till information och kontakt när man har en frihetsberövad familjemedlem. Rapporten bygger på intervjuer med barn och unga som har en förälder eller annan familjemedlem som är eller har varit frihetsberövad. 

Läs eller ladda ner rapporten 

Medarbetarnas erfarenheter av arbetet med barns rätt som närstående – inom palliativ vård, Region Sörmland
FoU i Sörmland har gjort en uppföljning av utvecklingsarbetet om barn som anhöriga som genomfördes inom Sörmlands palliativa enheter år 2014–2015. I slutet av år 2019 genomfördes en enkätundersökning vid Region Sörmlands palliativa enheter där frågorna utgick ifrån hur medarbetare ska arbeta utifrån regionens riktlinje om barn som anhöriga.

Läs eller ladda ner rapporten

Unga anhöriga berättar – en bok om unga anhöriga till en förälder med en demenssjukdom
Svenskt Demenscentrum har publicerat en bok som riktar sig till ungdomar med en demenssjuk förälder. Boken innehåller intervjuer, fakta och tips. I boken reder de ut begreppen och tipsar om det stöd som ungdomarna själva och deras förälder kan få. Andra unga anhöriga som är eller har varit i samma situation ger värdefulla råd.

Läs boken (Kan även beställas)

Multiutsatta barn – om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Drygt 4 700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. 

Läs eller ladda ner materialet

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld
Utgångspunkten för denna rapport är barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Rapporten baseras på djupintervjuer med 20 barn samt på forskning och erfarenhet från projektet "Barns rätt i skyddat boende", ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Bris.

Läs eller ladda ner rapporten

Insatser i skolan kan minska psykiska problem
Universella, skolbaserade insatser som stärker skolbarns psykologiska motståndskraft kan minska depressiva symtom och andra psykiska problem. Det visar denna publikation från Folkhälsomyndigheten.

Läs eller ladda ner rapporten

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?
Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. 

Läs eller ladda ner rapporten

Shit, den här människan bryr sig om mig!
Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem. Den utgör slutrapporten för det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet Skol-BIM (Barn i missbruksmiljö i skolan) som var ett gemensamt projekt mellan Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och FoU-avdelningen med inriktning mot socialtjänst och berörd hälso- och sjukvård, Region Uppsala.

Läs eller ladda ner materialet

Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Drygt 4 700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. Resultaten bygger på vad eleverna själva valt att berätta.

Läs eller ladda ner materialet

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld
En systematisk översikt av översikter som undersökt vilka effekter förebyggande insatser har på barnens hälsa och om de kan stärka skyddande faktorer för barnen. Rapporten ska fungera som stöd för prioriteringar för fortsatta insatser till barn i de här familjerna. Publikationen är från Folkhälsomyndigheten.

Läs eller ladda ner materialet

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv – omfattning, hälsa, avslöjande och stöd
En doktorsavhandling från Karlstad Universitet som syftade till att undersöka barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv med fokus på omfattning, hälsa, avslöjande och stöd.

Läs eller ladda ner avhandlingen

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att öka förutsättningarna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att upptäcka våldsutsatthet. Denna vägledning innehåller rekommendationer som gäller mödrahälsovården, vuxenpsykiatriska mottagningar samt barn- och ungdomspsykiatrin. 

Läs eller ladda ner vägledningen

Barn som far illa eller riskerar att fara illa
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt och sammanställt kunskap som kan stödja, underlätta och förbättra hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens arbete när det gäller att uppmärksamma, bemöta och ta hand om barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Denna vägledning har utformats för att vara ett praktiskt och användbart kunskapsstöd för vårdgivare och verksamhetschefer samt för hälso- och sjukvårdspersonal och tandvårdspersonal när det gäller anmälningsskyldigheten.

Läs eller ladda ner vägledningen

Barn som anhöriga inom psykiatrin – Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri
Denna rapport är en kartläggning av insatser för barn som anhöriga inom psykiatrin i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri. Kartläggningen genomfördes under hösten 2012.

Läs eller ladda ner rapporten

När förälder oväntat avlider
Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag, uppdragit åt tre utvecklingsregioner att kartlägga strukturer för stöd till barn med förälder som oväntat avlider. I denna rapport sammanfattar och diskuterar Socialstyrelsen resultaten av kartläggningarna.

Läs eller ladda ner rapporten

Vem tar ansvar för barnen? – kartläggning av arbetet vid Landstinget Kronoberg
En kartläggning vars syfte var att undersöka hur Vuxenpsykiatriska kliniken (Landstinget Kronoberg) arbetar med att uppmärksamma patienternas minderåriga barn utifrån rådande lagstiftning. Resultatet av studien skulle även utgöra ett underlag för vidare utvecklingsarbete.

Läs eller ladda ner rapporten

Utvärdering av barngruppsverksamhet
Rapport har tillkommit inom enheten för FoU-stöd vid Regionförbundet i Uppsala län. På initiativ från personalen vid gruppverksamheten Trappan startades ett FoU-projekt i Uppsala län med syfte att ta fram en utvärderingsmodell som skulle kunna användas till före – eftermätningar, i alla typer av gruppverksamhet för barn i dysfunktionella familjer. 

Läs eller ladda ner materialet

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider
Socialstyrelsen har gjort en sammanfattning i syfte att kortfattat ge personal i berörda verksamheter ökad kunskap och insikt i barns och ungas situation och behov om de lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig kroppslig sjukdom eller skada, där våld förekommer eller då en förälder avlider. 

Läs eller ladda ner rapporten

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård
En rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om hur barn till föräldrar med missbruks- och beroendevård mår och vilket stöd de får.

Läs eller ladda ner rapporten

Litet syskon – om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning
I den här boken får läsaren möta barn i förskoleåldern som har en syster eller bror med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. I boken får man även ta del av föräldrars berättelser om familje- och syskonsituationen och det finns tips på verktyg som kan vara användbara för att hjälpa barn att berätta. Författaren Christina Renlund har godkänt att Nka publicerar boken här på webbsidan.

Läs eller ladda ner boken

Senast uppdaterad 2022-10-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson