Barn som anhöriga

Organisationer för stöd och information 

Barnafrid – Samlar och sprider kunskap för att förbättra det förebyggande arbetet och utvecklar effektiva insatser för att skydda/stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Barndom utan baksmälla – Syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. 

Barnombudsmannen – En statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. 

Blå bandet – Arbetar förebyggande med olika föräldrastödsmetoder mot alkohol.

Bris (Barnens rätt i samhället) – Barnrättsorganisation som kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Bräcke diakoni – Stödgrupper för barn och familjer som förlorat någon.

Bufff – För barn och ungdomar som har en förälder eller annan familjemedlem i fängelse.

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Fight Dementia – Läger för unga anhöriga som har en förälder med en demenssjukdom. 

Drugsmart – Webbsida med information om alkohol och andra droger.

Eleonoragruppen – Samtalsstöd vid psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld, uppslitande separationer och kris.

Ersta Vändpunkten – Stöd för barn, unga och föräldrar i familjer med beroende.

FAS-portalen – En informationsportal om alkohol- och drogrelaterade fosterskador.

Junis, IOGT-NTOs juniorförbund – Barnorganisation med aktiviteter för dig upp till 15 år.

Kuling.nu – Mötesplats för dig med en förälder med psykisk sjukdom.

Kumulus – För barn och ungdomar med en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Maskrosbarn – Stödjer ungdomar som har föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom.

Nära cancer – För dig som är ung och står nära någon som har cancer eller som har dött av sjukdomen.

Pelikanen – Stödgrupper i Stenungsunds kommun för barn som anhöriga vid psykisk ohälsa, missbruk, våld och separerade föräldrar.

Randiga Huset – Ideell organisation som syftar till att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall.

Riksbryggan Barnens rätt – Kunskap om barns rättigheter, rättsskydd för barn, LVU, vårdnadsfrågor och relaterade ämnen.

Riksförbundet Attention – För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Räddningsmissionen, Solrosen – Stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem.

Schizofreniförbundet Källan – Grupper för barn med föräldrar med psykisk ohälsa.

Simon – Arbetar för att motverka missbruk av droger.

SNUA, Svenskt nätverk för unga anhöriga – Råd och stöd till personal som arbetar med personer med kognitiv svikt och demenssjukdom som har barn som anhöriga i sin direkta närhet.

Solrosen i Borås – För barn som anhöriga till frihetsberövade familjemedlemmar.

Solrosen i Göteborg – För barn som anhöriga till frihetsberövade familjemedlemmar.

SPES – Organisation för alla som mist en familjemedlem, släkting eller vän genom suicid.

Stiftelsen Allmänna Barnahuset – Stiftelse vars uppdrag är att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn/ungdomar i socialt utsatta situationer.

Stödgruppsledarnas förening – Förening som vänder sig till stödgruppsledare som arbetar med stödgrupper för barn och unga som är anhöriga.

Tilia – Arbetar stödjande för ungas psykiska hälsa.

Trygga Barnen – Stöd för dig som växer upp familjer med missbruk-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Unf (Ungdomens nykterhetsförbund) – En organisation av unga, för unga.

Ung cancer – För unga vuxna som själva drabbats eller som lever nära någon med cancer. 

Ungasjourer.se – Samlar kontaktuppgifter till alla jourer i Sverige som vänder sig till barn, unga och/eller unga vuxna.

Vårsol Samtalscenter Frälsningsarmén – Ger samtalsstöd till barn och ungdomar som hamnat i svåra livssituationer och är anhöriga till föräldrar med missbruk, psykisk och fysisk sjukdom, som avlidit, är frihetsberövade och som lever i familjer där de upplever våld.

Senast uppdaterad 2022-10-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson