Webbutbildning från Sydafrika

Detta är den fjärde artikeln från den internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD (The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities), som hölls i Glasgow i augusti 2019.

Mona Pihl, möjliggörare och praktiker vid Nka, berättar här om det seminarium som gavs från universitetet i Kapstaden, Sydafrika, om att utbilda vårdgivare för att ge stöd till barn med svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Här ges också en beskrivning av en webbutbildning som tagits fram och som alla som vill kan ta del av.

Utbilda vårdgivare för kvalitetsutbildning och stöd för barn med allvarliga till djupa intellektuella funktionsnedsättningar 

Den sydafrikanska regeringen har ansvar för att utbilda barn med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning (IF). Man identifierade brist på färdigheter hos vårdgivarna som en viktig barriär i denna process. En kort kurs togs fram i ett samarbete mellan Teacher Empowerment for Disability Inclusion (TEDI) University of Cape Town och Christoffel ‐ Blindenmission (CBM), som är ett internationellt samarbete för att skapa en inkluderande värld där alla personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter och där alla ska få möjlighet att nå sin fulla potential.

I studien ville man förstå hur deltagarnas tillit till att kunna ge elever med svår/mycket svår intellektuell funktionsnedsättning utbildning kunde påverkas med denna kurs. För- och efterundersökningar samt fokusgruppsdiskussioner genomfördes med de 29 kursdeltagarna.

Resultatet av studien visade att deltagarna tyckte att kursen var till hjälp för att förstå sina elever och strukturera det dagliga programmet. De uppskattade kursens interaktiva natur, där eleverna fick övningar att utföra och tester att göra efter varje avsnitt. Ämnet kring hur man som vårdgivare på bästa sätt ska ta hand om sig själv tyckte de kändes mycket angelägen. De efterfrågade mer utbildning och önskade också att denna skulle formaliseras.

De konstaterar att vårdgivare som möter barn med svår/mycket svår IF står inför många utmaningar, av vilka några kan hanteras genom interaktiva träningsprogram. Det är viktigt att förstå och erkänna det svåra arbete de gör och erbjuda lämpligt stöd.

Webbutbildning Coursera

Som ett vidare led i arbetet med utbildning till vårdgivare, från universitet i Kapstaden, har nu en webbutbildning färdigställts som är tillgänglig för alla intresserade.

Webbutbildningen består av fyra olika avsnitt som man tänker sig att man ska ta del av under fyra veckor. Varje vecka börjar med en introduktion och avslutas med en sammanfattning. Utbildningen bygger nästan uteslutande på korta videoinspelningar och varje veckas tema avslutas med ett quiz.

Under webbutbildningen blir de tydligt hur våra länders förutsättningar, möjligheter och utmaningar i mycket liknar varandra, men samtidigt är mycket olika.

Man vänder sig i stor utsträckning till vårdgivare, men troligtvis kan anhöriga, assistenter, lärare eller annan profession inom LSS-verksamhet ha stor glädje av att ta del av innehållet i webbutbildningen.

Det finns avsnitt i utbildningen där föräldrar delger sina erfarenheter och dessa känns mycket relevanta och viktiga även i svenska förhållande.

De olika veckornas tema är:

Vecka 1: Beskrivning av svår och mycket svår Intellektuell funktionsnedsättning (IF)
• Vad är IF?
• Vilka rättigheter till skola/inlärning har barnen?

Vecka 2: Livslångt lärande
• Hur sker inlärning?
• Attityder kring inlärning
• Kommunikation
• Omgivningens påverkan

Vecka 3: Underlätta inlärning
• Vårdgivarens roll
• Rutin, struktur och schema

Vecka 4: Rättigheter och relationer
• Göra barnens röst hörd
• Förälders perspektiv

Webbutbildningens huvudsakliga inriktning är pedagogisk och kommunikativ, och barns lärande beskrivs från många olika synvinklar. Vikten av att se till barnets individuella förutsättningar, och vårt ansvar att anpassa undervisningen efter dessa förutsättningar, är genomgående.

Sammanfattande visdomsord från kursen om hur vi lär oss:

Text: Mona Pihl
Publicerad 2020-02-14 

Senast uppdaterad 2021-10-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson