Föra barnen på tal/Let´s Talk about the Children

Typ av prevention: Riskprevention

Målgrupp: Främst föräldrar (för att stödja barnen) med psykisk ohälsa men kan också användas när förälder har annan allvarlig sjukdom.

Syfte: Stärka föräldraskapet och ge stöd till föräldrar så att de kan främja sina barns utveckling mot resilience

Tillvägagångssätt: Manualbaserad. Två träffar med föräldrarna. Kartlägger barnens styrkor samt behov av stöd och information och går sedan igenom med föräldrarna hur de kan göra för att stödja sina barns utveckling också tagen med hänsyn till barnets ålder. Man använder skriften ”Hur kan jag hjälpa mitt barn” skriven av Tytti Solantaus som stöd i samtalet med föräldrarna. I andra samtalet diskuterar man också hur föräldern kan börja tala om sin psykiska ohälsa (eller annan allvarlig sjukdom).

Utbildning: Krävs. Se svenska föreningen för Beardslees familjeintervention under fliken Metoder som har BFI som grund  https://www.sfbi.se/fora-barnen-pa-tal/  

Forskning: Stark forskningsbas

Vetenskapliga artiklar/forskning 

Länkar:

Boken Hur hjälper jag mitt barn?

Psykiatrinätverket barn som anhörigas miniversion av Föra barnen på tal

Manual och Loggbok – När en förälder har psykisk ohälsa

Föra barnen på tal – metodutbildning

Senast uppdaterad 2021-11-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson