Föra barnen på tal

Föra barnen på tal har sin grund i förståelsen av hur den psykiska ohälsan påverkar föräldraskapet och barnen, samt kunskapen om hur viktigt det är att föräldern kan stödja barnets och tonåringens utveckling. Syftet med metoden är att stärka föräldraskapet och stödja barnens utveckling.

Metoden har utvecklats som stöd till personal som behandlar den psykiskt sjuka föräldern. Föräldern kan ha sin kontakt inom specialistsjukvården eller primärvården. Behandlarens grundutbildning eller yrke kan variera och man behöver inte ha en psykoterapeututbildning för att använda metoden. Metoden kan även användas inom socialtjänsten och skolhälsovården.

Loggbok som stöd

Föra barnen på tal är en manualbaserad metod, där behandlaren genom att använda sig av tillhörande loggbok, tillsammans med föräldern/föräldrarna går igenom barnens situation på ett strukturerat sätt vid två tillfällen. Metoden kan användas vid förälderns psykiska ohälsa, men också om föräldern har en somatisk sjukdom som till exempel cancer, stroke med mera. Med hjälp av loggboken kan man redan under förälderns graviditet börja samtala om det kommande föräldraskapet. Man kartlägger också tillsammans med föräldrarna barnens livssituation utifrån olika åldersperioder.

Syftet är att hjälpa föräldrarna att se barnens styrkor men också eventuella sårbarheter. Man samtalar om hur de kan stärka barnen och stödja barnets svaga strukturer. I andra samtalet pratar man om hur förälderns psykiska ohälsa påverkar barnen och hur föräldrarna kan öppna upp för samtal om sin psykiska ohälsa med barnen. Som hjälp kan man använda handboken ”Hur hjälper jag mitt barn”.

Känner man oro för barnen kan man erbjuda familjeintervention eller hjälpa föräldrarna att söka annan hjälp genom till exempel att ordna en nätverksträff.

Länkar:

Boken Hur hjälper jag mitt barn?

Psykiatrinätverket barn som anhörigas miniversion av Föra barnen på tal

Manual och Loggbok – När en förälder har psykisk ohälsa

Föra barnen på tal – metodutbildning

Senast uppdaterad 2021-11-15 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson