Rapporter

Rapporter utgivna av Nka eller med Nka som samverkanspart.

Sociala uppväxtvillkor för barn som är anhöriga till föräldrar med cancer eller psykisk sjukdom/missbruk

Omslag CHESS rapport nr 9

Rapport 9 från projektet ”Barn som anhöriga”, CHESS, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, Lnu, Nka

Detta är den nionde rapporten i projektet ”Barn som anhöriga”, som genomförs av CHESS och Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet i Kalmar. Rapportens syfte är att belysa de sociala livsvillkoren avseende ekonomi och familj för barn som växer upp med föräldrar som drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom eller har missbruksproblem.

Läs eller ladda ner rapporten

Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Omslag rapport koordinatorstöd

Föräldrar till barn med funktionsvariationer behöver ofta lägga mycket tid på att koordinera samhällets stöd. Det kan vara svårt att få ihop tillvaron och att räcka till både i yrkeslivet och som vårdnadshavare. I samverkan med Socialstyrelsen har Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, därför initeriat ett treårigt projekt som provats ut och utvärderats i åtta kommuner.

Läs eller ladda ner rapporten

Barn och ungdomspsykiatrisk vård hos ungdomar i Stockholm som är anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom eller missbruk

Omslag Chess rapport 8

Rapport 8 från projektet ”Barn som anhöriga” från CHESS, Stockholms universitet/Karolinska Institutet

Detta är den åttonde rapporten i projektet ”Barn som anhöriga”, som genomförs av CHESS vid Stockholms universitet i samarbete med institutionen för medicin på Karolinska institutet på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs eller ladda ner rapporten

Post-traumatisk stress hos föräldrar

Bild på omslag till rapporten

Hur påverkar det barnpsykiatrisk vårdkonsumtion och skolprestationer hos deras barn?

Detta är den sjunde rapporten i projektet ”Barn som anhöriga”, som genomförs av Centre for Health Equity Studies (CHESS) vid Stockholms universitet/Karolinska Institutet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på uppdrag av Socialstyrelsen. Rapporten baseras på en serie vetenskapliga studier som delfinansierats av Vetenskapsrådet genom projektet REMAIN (Psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn), Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Läs eller ladda ner rapporten

Beardslees familjeintervention

– En hälsofrämjande och förebyggande intervention för barn i risk

Omslag av rapport.

Denna rapport beskriver Beardslees familjeintervention, en metod för riskprevention som utvecklats för familjer där en förälder har psykisk ohälsa, beroendeproblematik, allvarlig fysisk sjukdom eller när en förälder avlidit. Rapporten belyser interventionens syfte, mål, teoretiska utgångspunkter och hur interventionen och utbildningen i interventionen går till. Här redovisas också befintlig forskning om interventionen.

Läs eller ladda ner rapporten

Kommunikation med familjen då föräldern drabbas av sjukdom

Omslag rapport

Denna rapport bygger på avhandlingen Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness. Rapporten beskriver en teori som utvecklats baserat på intervjuer med föräldrar och barn. Rapporten innehåller också förslag på vilken roll primärvården kan ta i arbetet med barn som anhöriga, samt handfasta råd till hälso- och sjukvårdspersonal för att stärka kommunikationen mellan sjuka föräldrar och deras barn. 

Läs eller ladda ner rapporten

Unga omsorgsgivare – svensk kartläggning

– Delstudie i det europeiska ME-WE-projektet 

Omslag till rapport.

I denna rapport redovisas en kartläggning som gjorts inom ramarna för ME-WE-projektet. Projektets mål var att stärka unga omsorgsgivare, bidra till att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande, samt att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer. Studiens övergripande syfte var att kartlägga omfattningen av hur många ungdomar som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående, hur omfattande vårdandet och stödjandet är, samt hur detta påverkar ungdomarnas hälsa, sociala liv och skolgång. 

Läs eller ladda ner rapporten

Kostnadsanalys av anhörigomsorg: Uppskattningar från en nationell undersökning i Sverige

Omslag av rapport om kostnadsanalys.

Denna rapport handlar om kostnaderna av anhörigas insatser för sina närstående. Det är en kortversion av den vetenskapliga artikeln Cost analysis of informal care: estimates from a national cross-sectional analysis in Sweden, BMC Health Systems Research (forthcoming). Rapporten bygger på data från en befolkningsstudie som genomfördes hösten 2018 och januari 2019 av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet. 

Läs eller ladda ner rapporten

Utvärdering av familjehelger – ett stöd till utlandsveteranfamiljer

Omslag rapport.

Försvarsmakten finansierar sedan 2018 familjehelger för utlandsveteraner och deras familjer som en del av personal- och anhörigarbetet. Familjehelgerna genomförs av anhörignätverket Invidzonen i syfte att stötta och informera föräldrar där den ena föräldern har varit, är utsänd eller kommer att sändas ut på ett internationellt uppdrag. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har på uppdrag av Försvarsmakten genomfört en utvärdering av familjehelgerna, vilket redovisas i denna rapport. Fokus för utvärderingen har varit måluppfyllelse och förväntade effekter för deltagande familjer. 

Läs eller ladda ner rapporten

Konsekvenser av covid-19-pandemin för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har kartlagt hur anhöriga, personal och stödet till anhöriga har påverkats av covid-19-pandemin. I denna rapport redovisas resultatet av kartläggningen samt Nka:s förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under pandemin och kommande kriser. 

Läs eller ladda ner rapporten

Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund?

Omslag av rapport.

Svenska Röda Korset har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga tagit fram rapporten "Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund? – Ett underlag till handledning för utveckling av stödet för anhöriga med migrationsbakgrund". Syftet med studien var att få ökad insikt och förståelse för vilka utmaningar anhöriga med migrantbakgrund kan ha. Studien utgör ett underlag till en handledning om hur frivilliga och personer inom olika organisationer kan bemöta anhöriga med migrationsbakgrund.

Läs eller ladda ner rapporten 

Se också gärna det inspelade seminariet "Hur kan vi arbeta med anhöriga med migrationsbakgrund?"

Från kaos till struktur och riktning framåt 

Omslag av rapport

Projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionedsättning var ett 3-årigt projekt som startade i januari 2019 i samarbete mellan Nka, Socialstyrelsen och åtta kommuner. Projektet har sin grund i Socialstyrelsens kunskapsstöd "Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning".

Från kaos till struktur och riktning framåt är en delrapport som sammanfattar resultat och erfarenheter fram till maj 2020. 

Läs eller ladda ner rapporten 

Barn till föräldrar som har kontakt med vuxenpsykiatrin – hur har de det?

Omslag av rapport.

Rapporten "Barn till föräldrar som har kontakt med vuxenpsykiatrin – hur har de det?" ger en bild av hur barn har det i familjer där minst en förälder får specialistpsykiatrisk vård för till exempel depression, dystymi eller ångeststörning. Resultatet visar bland annat att barn som har en förälder med psykisk ohälsa i regel mår sämre än barn som inte har en förälder som mår psykiskt dåligt.

Läs eller ladda ner rapporten

Anhörigperspektiv – en möjlighet till utveckling?

Under 2019 genomförde Anhörigas Riksförbund en kartläggning av landets kommunala anhörigstöd. Kartläggningen visar bland annat att stödet ser olika ut i landets kommuner och att personalresurserna som läggs på stöd till anhöriga har minskat sedan 2014.

Projektet har finansierats av Socialstyrelsen och genomförts i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Läs eller ladda ner rapporten

Anhörigskap ur ett genusperspektiv

Rapporten är en kunskapsöversikt av anhörigas situation i Sverige utifrån ett genusperspektiv. Fokus ligger på förvärvsarbetande kvinnor och män, där kartläggningen av befintlig forskning och annan litteratur kompletterats med djupintervjuer med totalt 14 anhöriga för att få berättelser från verkligheten.

Läs eller ladda ner rapporten 

Vuxensyskon som anhöriga

Omslag rapport.

Denna rapport utgör en kunskapssammanställning kring Vuxensyskon (vuxna som har en syster eller bror med funktionsnedsättning). Här ges en översikt av vad som gjorts nationellt och internationellt för att belysa vuxna syskons situation. I rapporten beskrivs också på olika sätt enskilda syskons erfarenheter.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Rapport om en nationell anhörigstrategi – några konkreta förslag

Omslag rapport.

Under 2017 tog Nka fram ett underlag för en framtida nationell anhörigstrategi. Denna presenterades för socialdepartementet. Underlaget bestod då av 14 områden som baserades på aktuell forskning och samtal med anhöriga. I denna rapport ges en sammanställning av de förslag på åtgärder som framförts av anhöriga, personal som arbetar med anhörigstöd, samt beslutsfattare (chefer) på olika nivåer inom kommuner och regioner (dåvarande landsting).

Notera: I april 2022 tog regeringen beslut om en nationell anhörigstrategi

Läs eller ladda ner Nka:s rapport

Läs eller ladda ner flyer

Läs eller ladda ner broschyr

Beställ rapporten

Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

– En systematisk uppföljning av en utbildning för anhöriga

Omslag av rapport.

År 2012 beslutade Region Skåne att bevilja SHEDO finansiering för att ta fram en utbildning för anhöriga. Målen för utbildningen var att skapa en reflekterade och kreativ atmosfär, att bidra till kunskap och insikt om självskadebeteende, anhörigas situation, samt strategier för att hantera anhörigas situation och relationen till den drabbade och det egna sociala nätverket. I denna rapport redovisas den systematiska uppföljning som gjorts av genomförda anhörigutbildningar.

Läs eller ladda ner rapporten

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Omslag rapport.

Det saknas kunskap om i vilken omfattning barn och andra anhöriga används istället för professionella tolkar inom offentlig verksamhet i Sverige. Socialstyrelsen gav Linnéuniversitetet i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning barn och andra anhöriga används för att kommunicera med patienter och brukare vid ett urval av enheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Läs eller ladda ner rapporten

Unga omsorgsgivare i Sverige – en kort översikt

Omslag av rapport.

Denna översikt är en sammanfattning av två rapporter om unga omsorgsgivare i Sverige. Studien inleddes 2014 med en kartläggning av i vilken omfattning 15-åringar i Sverige utövar omsorg och i vilka former. Tio ungdomar svarade även på en enkät om hur de påverkas av att ge omsorg. Den avslutande delen av studien bygger på fördjupande intervjuer med fyra barn och unga vuxna som av olika anledningar och på olika sätt har tagit hand om någon i familjen.

Läs eller ladda ner översikten

Young carers in Sweden – a short overview

Bild på omslag Young carers in Sweden – A short overview

This short overview 'Young Carers in Sweden' is a summary of two reports on young carers in Sweden. The government initiated a wide spreading development work, in which the National Board of Health and Welfare, the National Institute of Public Health, Swedish municipalities and health care regions collaborated to strengthen support to children and young people in families with substance abuse, serious illness or mental ill-health, violence or death of a parent.

Read or download the overview

Children as next of kin in Sweden

Omslag rapport.

This overview is a summary of eight reports on children as next of kin in Sweden. The government initiated a wide spreading development work, in which the National Board of Health and Welfare, the National Institute of Public Health, Swedish municipalities and health care regions collaborated to strengthen support to children and young people in families with substance abuse, serious illness or mental ill-health, violence or death of a parent.

Read or download the overview

Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress – en systematisk litteraturstudie

Detta är den sjätte rapporten i projektet "Barn som anhöriga", som genomförts av CHESS vid Stockholms universitet/Karolinska Institutet i samarbete med Nka, på uppdrag av Socialstyrelsen. Inledningsvis ger rapporten en teoretisk översikt om barn som anhöriga till föräldrar med posttraumatisk stress. Därefter görs en systematisk granskning av den empiriska litteraturen om betydelsen av post-traumatisk stress hos flyktingföräldrar i exil för deras barns hälsa och välbefinnande.

Läs eller ladda ner rapporten

Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv

Omslag kunskapsöversikt

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit fram rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" på uppdrag från Socialdepartementet. Rapporten ingår i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen och tar upp en rad åtgärder för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen för äldre ur ett anhörigperspektiv.

Läs eller ladda ner rapporten

Kortversion av rapporten

Barn och unga som utövar omsorg

Omslag rapport.

Den här studien inleddes 2014 med en kartläggning av i vilken omfattning 15-åringar i Sverige utövar omsorg, vilka former av omsorg som utövas och hur unga som tar ett omsorgsansvar upplever att de påverkas av att utöva omsorg. Den här avslutande delen av studien bygger på intervjuer med fyra barn och unga vuxna som av olika anledningar och på olika sätt har tagit hand om en förälder och/eller syskon. Dessa ungas berättelser jämförs med internationell forskning. 

Läs eller ladda ner rapporten

Samverkan kring gravida med missbruksproblem

– En studie av Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga

Omslag rapport.

Denna rapport syftar till att belysa arbetet vid Mödra- och barnhälsovårdsteamet i Haga, som är en vårdenhet specialiserad på gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med missbruksproblem samt deras barn. Intresset riktades mot hur arbetet på mottagningen var upplagt, kännetecken hos patientgruppen samt hur och i vilken mån samverkan med andra verksamheters bedrevs. 

Läs eller ladda ner rapporten

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Omslag av rapport.

Detta är rapport nummer fem i projektet "Barn som anhöriga", som genomförts av CHESS och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet i Kalmar. Rapportens syfte är att belysa hur vanligt det är att barn upplever att en förälder drabbas av en cancersjukdom, vilka konsekvenser detta har för skolprestationer i årskurs 9, samt för hälsa och social situation för personer i åldern 18-40.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Stöd till anhöriga – erfarenheter från åtta kommuner 2010-2013

Omslag rapport.

För att dra lärdom av det utvecklingsarbete som genomförs gällande stöd till anhöriga har Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samverkan med åtta FoU-enheter kartlagt och följt utvecklingen av stödet till anhöriga i åtta kommuner: Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik. Tidigare har resultatet av kartläggning 1, gällande år 2010 presenterats. I denna rapport analyseras utvecklingen av anhörigstödet under de därpå följande åren. Denna sammanfattning fokuserar på de förändringar som skett under de senaste åren.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Utvärdering av Blandade Lärande Nätverk – andra halvåret 2014 till år 2015

Omslag rapport.

För att få ökad kunskap om i vilken omfattning och på vilket sätt BLN kort- och långsiktigt kan bidra till evidensbaserade förändrings- och utvecklingsarbeten är det angeläget med utvärderingar. Därför genomförs tre utvärderingar utifrån olika perspektiv, varav föreliggande studie är en av dessa. Utvärderingen syftar till att beskriva i vilken omfattning och på vilket sätt nätverken som avslutades andra halvåret 2014 till år 2015 bidragit till att målen för BLN uppnåtts. 

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Utvärdering av Blandade Lärande Nätverk – År 2009 till första halvåret 2014

Vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har man sedan starten år 2008 arbetat med metoden Blandade lärande nätverk (BLN). För att få ökad kunskap om i vilken omfattning och på vilket sätt BLN både kort- och långsiktigt kan bidra till evidensbaserade förändrings- och utvecklingsarbeten gällande anhörigstöd är det angeläget att utvärderingar görs. Under år 2015 genomfördes därför utvärderingar utifrån olika perspektiv, varav föreliggande studie är en av dessa.

Läs eller ladda ner rapporten

Hälsoekonomisk studie av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom

Omslag rapport.

Denna studie är en beräkning av samhällets årliga kostnader för fetalt alkoholsyndrom (FAS) i Sverige. Att dricka alkohol under graviditeten kan skada fostrets utveckling, framför allt utvecklingen av dess hjärna, och kan leda till allvarliga och livslånga funktionsnedsättningar och funktionshinder. 

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Riktade insatser till gravida och spädbarnsföräldrar med problematiskt bruk av alkohol, narkotika och läkemedel och psykisk ohälsa

Omslag rapport.

I denna rapport presenteras resultaten av en nationell kartläggning av förekomsten av riktade insatser samt samverkan inom mödrahälsovård, barnhälsovård samt socialtjänst avseende gravida och spädbarnsfamiljer med problematiskt bruk av alkohol, narkotika eller läkemedel eller psykisk ohälsa. Kartläggningen baseras på ett slumpmässigt urval av 100 enheter vardera från mödrahälsovården, barnhälsovården samt socialtjänsten.

Läs eller ladda ner rapporten

Barn som anhöriga: Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

Omslag rapport.

Att barn och unga lever i hem med missbruk och/eller allvarlig sjukdom medför direkta och indirekta kostnader för samhället på kort och lång sikt. Denna hälsoekonomiska studie är en beräkning av samhällets årliga kostnad för den andel av befolkningen som vuxit upp som barn som anhörig till förälder med psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Antologi: Barn som anhöriga – om relationer, interventioner och omsorgsansvar

Barn föds anhöriga och växer upp som anhöriga till föräldrar och syskon och andra viktiga personer i familjen. I dessa relationer har minderåriga barn sin trygghet och tillitsbas att bygga sitt liv på. Omvänt får de svårigheter som drabbar föräldrar eller syskon konsekvenser också för barn. Vilka är dessa konsekvenser och hur kan vi förstå barns anhörigskap? Vilka roller kan barnet ha i sin familj? När behöver barn och föräldrar stöd och hur?

Läs eller ladda ner antologin

Ladda ner enskilda kapitel

Beställ antologin

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol

Syftet med detta kunskapsunderlag är att göra information om barn och elever med medfödda skador av alkohol lättillgänglig för pedagoger. Skriften kan även användas av andra som möter barn och elever med medfödda skador av alkohol.

Läs eller ladda ner kunskapsunderlaget

Beställ kunskapsunderlaget

Stuprör, hängrännor och rännkrokar

Omslag rapport.

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013–2014

Projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk var en del av Socialstyrelsens regeringsuppdrag att utveckla stöd till barn och unga i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller då det förekommer våld i familjen. Arbetet har följts och utvärderats av Sociologiska Institutionen vid Uppsala universitet.

Läs eller ladda ner rapporten

Barn som anhöriga – Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 – 2014

Omslag rapport.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet fick i slutet av år 2011 i uppdrag av Socialstyrelsen att utgöra ett kompetenscentrum kring frågor om barn som anhöriga, bland annat genom att stödja implementeringen inom hälso- och sjukvården av 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Detta är en rapport som beskriver arbetet med det uppdraget.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom

Syftet med den här kartläggningen är att öka kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande hos barn och ungdomar i familjer där en förälder har en progredierande neurologisk sjukdom samt att undersöka vilka insatser som kan förebygga psykisk ohälsa hos gruppen.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapporten här

BARN SOM ANHÖRIGA

Fyra utvecklingsregioners arbete för att se och möta barn enligt paragraf 2 g i hälso- och sjukvårdslagen

Inom ramen för uppdraget "Barn som anhöriga" har Nka fokuserat på att koordinera och samordna det arbete som under två år pågått i fyra utvecklingsregioner. Denna rapport beskriver utvecklingsarbetet utifrån ett implementeringsperspektiv. 

Ladda ner rapporten här

Beställ rapport

Unga omsorgsgivare i Sverige

Syftet med denna kartläggning har varit att undersöka och få en uppfattning om hur stor gruppen unga omsorgsgivare (bland ungdomar som går i nionde klass) är i Sverige, i vilken omfattning samt i vilken form ungdomarna ger stöd, vård och hjälp till en person som står dem nära.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapport

Rätt att leva – inte bara överleva

En idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning. En idéskrift framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 2014.

Ladda ner idéskriften

Beställ idéskriften

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Rapporten belyser hälsa och livsvillkor för unga vuxna i åldern 30–35 år i en anhöriggrupp som växt upp med föräldrar som vårdades på sjukhus på grund av missbruk och/eller psykisk sjukdom, och baseras i sin helhet på uppgifter från nationella register.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapport

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

Rapporten belyser situationen i ung vuxen ålder för personer som förlorat en förälder under barnaåren på grund av dödsfall via uppgifter från nationella register om hälsa och livsvillkor.

Personer som förlorat en förälder i våldsam eller missbruksrelaterad död hade en två till femfaldigt ökad risk för egen död i unga år, psykiatrisk vård, missbruk och kriminalitet, medan riskerna för barn vars förälder avlidit av andra orsaker var mer måttligt förhöjd.

Ladda ner hela rapporten här

Beställ rapport

Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping

Sammantaget visade resultaten att barn och föräldrar som varit i kontakt med Barntraumateamet efter en förälders plötsliga död till stor del har varit hjälpta av det stöd de fått. Teamets arbete har upplevts som hoppgivande, bekräftande och normaliserande. De som deltog i utvärderingen tycks också idag vara vid relativt god psykisk hälsa, vilket antyder att det sätt teamet arbetar på kan ha fyllt en viktig funktion för återhämtningen.

Läs hela rapporten här

Beställ rapport

Anhörigkonsulentens arbete och yrkesroll – resultat från en enkätundersökning

Anhörigkonsulentens arbete och yrkesroll – resultat från en enkätundersökning

Anhörigkonsulenter och motsvarande yrkesgrupper har en central betydelse för innehållet i och utvecklingen av anhörigstödet i landets kommuner. Nka har därför genomfört en enkätstudie med syftet att få en nationell överblick över hur denna relativt sett nya yrkesgrupp utformar och ser på sitt arbete. Denna rapport innehåller en sammanställning av svaren på denna enkät som riktade sig till landets samtliga anhörigkonsulenter.

Läs rapporten

Beställ rapporten

Riktade psykosociala insatser till gravida och småbarnsföräldrar med psykisk ohälsa: En litteraturstudie

Det är relativt vanligt att en förälder drabbas av psykisk ohälsa, i de flesta fall depression, i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Detta leder till försämrade möjligheter till en välfungerande anknytning mellan förälder och barn, och på längre sikt löper barn till föräldrar med psykisk ohälsa högre risk att själva utveckla liknande problem. Mot bakgrund av detta är det betydelsefullt att lättillgängliga och effektiva insatser kan erbjudas blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med psykisk ohälsa.

I denna översikt görs en sammanställning av den internationella forskning som finns kring effekter av psykosociala stödinsatser riktade till blivande föräldrar/småbarnsföräldrar som lider av psykisk ohälsa. Vilka typer av insatser har studerats och i vilken utsträckning har dessa visats fungera?

Läs hela rapporten

Riktade psykosociala insatser till gravida
och småbarnsföräldrar med problematiskt
bruk av alkohol och narkotika: En litteraturstudie

En förälders problematiska bruk av alkohol eller narkotika i samband med
graviditet och småbarnsår kan leda till ett flertal olika negativa konsekvenser.

Vid sidan av de medicinska risker som substansbruk under graviditet kan medföra innebär ett problematiskt bruk hos en nybliven förälder även att barnet utsätts för förhöjda risker psykologiskt och socialt, i form av bland annat anknytningssvårigheter och bristande omsorg. Adekvata och effektiva stödinsatser riktade till denna grupp av föräldrar är därmed angelägna.

Behovet av stödinsatser aktualiserar dock även frågan om i vilken mån olika typer av insatser faktiskt fungerar. I föreliggande översikt sammanställs den internationella forskningen på området. Syftet är att belysa vilka psykosociala insatser riktade till föräldrar med problematiskt bruk som finns studerade, samt vad som är möjligt att säga om dessa insatsers effekter.

Läs hela rapporten

Barn som anhöriga – hur går det i skolan?

Omslag rapport.

Denna kartläggning av hur det går i skolan för barn som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen, har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Rapporten är den andra av tre om Barn som anhöriga, framtagen av Anders Hjern, Lisa Berg, Mikael Rostila och Bo Vinnerljung vid CHESS, Karolinska Institutet/Stockholms Universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Läs hela rapporten "Barn som anhöriga – hur går det i skolan?"

Beställ rapport

Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?

Denna kartläggning av hur många barn som anhöriga, som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen, har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Rapporten är den första av tre, framtagen av Anders Hjern och Helio Manhica vid CHESS, Karolinska Institutet/Stockholms Universitet.

Läs hela rapporten Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?

Beställ rapport

Stöd till anhöriga – erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012

Omslag rapport.

Studiens syfte är att kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, hur stödet organiseras, planeras, följs upp och utvärderas inom äldre-, funktionshinder- och individ- och familjeområdet samt samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och andra aktörer inom området. I undersökningen kartläggs och följs stödet till anhöriga under tre år i kommunerna Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik.

Läs kartläggningen i åtta kommuner 

Beställ rapport

Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinens

Omslag rapport.

Syftet med denna studie var att undersöka anhörigvårdares erfarenheter av att ta hand om en äldre anhörig med inkontinens. Denna rapport fokuserar på den svenska delen av en europeisk kvalitativ studie som utförs av forskningsmedlemmar i Eurocarers i Italien, Slovakien och Nederländerna.

Läs rapporten om livskvalitet

Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – en behovsstudie

Omslag rapport.

I det här projektet har yrkesverksamma anhörigas behov av hjälpmedel och ny teknik inventerats. Projektet genomfördes på två orter i Sverige där anhöriga har varit delaktiga i varje steg.

Läs rapporten om teknikstöd – en behovsstudie 

Beställ rapport

Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – resultat från utvärdering av tre projekt inom programmet Teknik för äldre II

Omslag rapport.

Utvärdering av tre projekt inom programmet, ”Teknik för äldre II” som fokuserar på tekniskt stöd till anhöriga ”Mitt i livet” som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorg.

Läs rapporten om teknikstöd – resultat

Beställ rapport

Anhörigstöd – ett helt annat sätt att tänka

I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering om hur anhörigvårdare i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län upplever anhörigstödet. 

Det övergripande syftet med utvärderingen var att studera vilken betydelse som de statliga stimulansmedlen haft för utvecklingen av anhörigstödet, samt vilken nytta stödet fått för anhörigvårdarna utifrån deras perspektiv. 

Läs rapporten 

Utvärdering av Blandade lärande nätverk

Omslag rapport.

Hjälpmedelsinstitutets utvärdering om blandade lärande nätverk.

Läs utvärderingen om blandade lärande nätverk

Beställ rapport

Anhörigstöd med mångfald – en kartläggning

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har tillsammans med Röda Korset gjort en studie för att se om anhörigas behov möts av offentlig- och ideell sektor och om de får det stöd de behöver. Studien är inriktad på anhöriga med annan etnisk bakgrund än svensk.

Läs rapporten om kartläggningen

Senast uppdaterad 2023-02-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson