Nytt kunskapsstöd ska stärka anhörigperspektivet

Massor av anhöriga illustration

Illustration: Mattias Gordon

Socialstyrelsen har tagit fram två nya kunskapsstöd med syftet att stärka anhörigperspektivet och stödet till anhöriga i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Socialstyrelsen publicerade den 1 november två nya kunskapsstöd. Det ena belyser integrering av ett anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det andra kunskapsstödet avser att vara ett stöd för handläggare för att uppmärksamma och involvera anhöriga. De båda kunskapsstöden har sin utgångspunkt i den nationella anhörigstrategin.

Socialstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande från den 1 november 2023 att ungefär var sjätte person i Sverige ger vård eller stöd till någon de står nära på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Studier har visat att anhöriga har sämre upplevd hälsa än befolkningen i övrigt. Många söker inte stöd för egen del. Det kan bero på bristande medvetenhet om sina egna behov, vilken rätt de har till stöd eller vart de kan vända sig för att få hjälp. Vården och omsorgen erbjuder inte heller alltid det stöd som anhöriga är i behov av. För samhället betyder det arbete som anhöriga gör frivilligt mycket, inte minst för samhällsekonomin. Enligt en kostnadsanalys som gjorts av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, skulle det kosta hälso- och sjukvården och socialtjänsten 194 miljarder kronor per år att ersätta den vård och det stöd som närmare 1,2 miljoner anhöriga ger med offentlig vård och omsorg, om den skulle utföras av personer med lön som motsvarar undersköterskelön.

Socialstyrelsen skriver vidare i sitt pressmeddelande att för att kunna integrera anhörigperspektivet i verksamheter behöver ansvariga politiker inom kommuner och regioner prioritera frågan. Detta har varit en återkommande synpunkt som lyfts från olika professioner inom vården och omsorgen under framtagandet av kunskapsstöden.

Läs Socialstyrelsens pressmeddelande här

Den nationella anhörigstrategin

Läs eller ladda ner Integrera anhörigperspektivet här

Läs eller ladda ner en presentation av Integrera anhörigperspektivet här

Läs eller ladda ner Stöd för handläggare här

 

Senast uppdaterad 2023-11-01 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson