Världsdagen för psykisk hälsa

En man och en hund sitter på en bänk framför en sjö.

Foto: Symbolbilder

Den 10 oktober är det världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day). Dagen syftar till att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och att mobilisera insatser till stöd för psykisk hälsa. I samband med dagen vill vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) lyfta en del av vårt material som handlar om att vara anhörig till någon som mår psykiskt dåligt.

På vår webbsida finns en hel områdessida som handlar om just anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Där hittar du bland annat kunskapsöversikter, utbildnings- och informationsmaterial och länkar till sidor med mer information. Nedan lyfter vi en del av det material som vi har tagit fram inom området.

Föreläsningsserie: Psykisk ohälsa – utveckling av stöd till anhöriga
I föreläsningsserien Utveckling av stöd till anhöriga delar Ingrid Lindholm, möjliggörare/ praktiker på Nka, och Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare på Nka, med sig av exempel på forskning, kunskap, material och erfarenheter kopplat till området. Föreläsningsserien riktar sig till personal, idéburna verksamheter, anhöriga och alla som är intresserade av att veta mer om psykisk ohälsa och utvecklingen av stöd till anhöriga.

Kraftsamling för psykisk hälsa – utökat anhörigstöd
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog 2019 initiativ till att starta Kraftsamling för psykisk hälsa. Tanken är att kraftsamlingen ska fungera som en samlande arena för ett långsiktigt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa i samhället. I arbetet med kraftsamlingen har flera temaområden, så kallade delarenor, identifierats. En av delarenorna är ”Utökat anhörigstöd”, där arbetet leds och samordnas av Nka. I delarenan anordnas träffar där alla som vill har möjlighet att gemensamt diskutera och samtala kring hur samhället bättre kan stödja anhöriga, samt vad arbetsgruppen kan göra.

Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa
Vi har tagit fram en guide där du kan få övergripande kunskap om äldre vuxna och psykisk ohälsa. Här hittar du korta faktatexter, filmer och rapporter som vänder sig till personal, anhöriga och andra som är intresserade av området. Materialet kan också användas som underlag vid exempelvis anhörigträffar.

Webbutbildningen Trialog – att se anhöriga som samspelare
Denna webbutbildning vänder sig till den som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Utbildningen är framtagen av Bräcke diakoni i samarbete med bland annat Nka.

Huskurer för psykisk hälsa
SKR har i samarbete med Nka och NSPH tagit fram informationsbladet ”Fem huskurer för psykisk hälsa – för anhöriga och personer med psykisk ohälsa”.

Vad kan du göra för att hjälpa – 10 råd om du oroar dig för att någon ska ta sitt liv
De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Här hittar du tio råd kring vad du kan göra om du oroar dig för att någon ska ta sitt liv. Källa: Karolinska institutet, Nationell samverkan för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad 2022-10-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson