Nka granskar stöd till anhöriga till personer med psykossjukdom

Mats Ewertzon.

Mats Ewertzon.

Ett 100-tal anhöriga ska rekryteras till en utvärdering av stödprogrammet Prospect. Den tvååriga utvärderingen görs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Syftet är att mäta måluppfyllelse och identifiera möjliga förbättringsområden.

– Jag är glad att Nka har fått detta viktiga uppdrag av Schizofreniförbundet och jag ser fram emot att få arbeta med utvärderingen, säger Mats Ewertzon, forskare och möjliggörare på Nka inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Prospect är ett program som har tagits fram av European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI). Programmet har anpassats till svenska förhållanden av Schizofreniförbundet som tillämpat det under flera år.

Namnet har valts med omsorg och kan översättas till ett ”möjligt framtida hopp”. Prospect bygger på deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper, och det övergripande syftet är att främja återhämtning och bidra till ett bättre liv.

Olika inriktningar

Prospect har flera olika inriktningar och vände sig från början till grupperna familj och vänner, personer med psykossjukdom samt personal inom vård och omsorg.

Schizofreniförbundet har efter hand utvidgat programmet så att syskon, vuxna barn och åldrande föräldrar har tillgång till särskilda kurser. Det finns även en del som handlar om ”skuld och skam”.

– Nka:s utvärdering fokuserar på de delar av Prospect som riktas till anhöriga, förklarar Mats Ewertzon. 

Flera enkäter

Alla stödgrupper för anhöriga som startar under 2023 kommer att ingå i utvärderingen, vilket innebär uppskattningsvis cirka 100 anhöriga. Deltagarna kommer att få besvara en enkät i samband med att grupperna avslutas, och ytterligare en enkät fyra-sex månader senare.

Enkätfrågorna berör bland annat hur man upplevt utbildningens olika moduler, och på vilket sätt dessa påverkat deltagarens ”hanteringsfärdigheter”.

– Datainsamling pågår fram till juni 2024. Därefter ska materialet sammanställas i en rapport som beräknas vara färdig i december samma år, berättar Mats Ewertzon.

Större tyngd

Utvärderingen är ett led i Schizofreniförbundets kvalitetsarbete. Förbundet har gjort egna utvärderingar tidigare, men nu vill man ha en vetenskaplig genomgång för att säkerställa att målen för programmet uppnås. Ett annat syfte är att ge underlag till eventuella förbättringar av innehållet. Det förklarar Per Torell, tidigare ordförande för Schizofreniförbundet, som tillägger att i och med att programmet genomgår en extern utvärdering får det också en större tyngd.

– Kan vi hänvisa till en evidensbaserad utvärdering är det lättare att sprida programmet till andra grupper, som till exempel anhörigkonsulenter och personal inom psykiatrin. I diskussion med politiker och anslagsgivare är det också viktigt att man kan visa att programmet har effekt, betonar han.

Diskuterar svåra känslor

Per Torell har själv lett ett antal studiegrupper för anhöriga under åren. Han berättar att för många är det första gången som man pratar på allvar om sin situation med någon annan människa.

– Vi tar upp de svåra frågorna och de tunga känslorna. Oftast finns inga enkla svar, men att få möjlighet att dela sina upplevelser är viktigt. Det är en enorm lättnad att få träffa andra som befinner sig i samma situation, att förstå att man inte är ensam om sina reaktioner, konstaterar han.

Per Torell berättar att stödprogrammet anpassas efter varje målgrupp. Är deltagarna till exempel åldrande föräldrar ligger fokus på frågor som rör hur man förbereder sig inför den dag då man inte längre orkar eller är med.   

En väg till återhämtning

– I en grupp som riktar sig till familj och vänner diskuteras andra frågor. Här efterfrågas till exempel redskap som gör att man som anhörig bättre kan hantera svåra och frustrerande situationer. De egna behoven ställs i fokus, berättar Per Torell.

Enligt Per Torells erfarenhet kan gruppsamtalen hjälpa till att bryta anhörigas isolering och underlätta vägen till återhämtning.

– En kommentar som jag hört efter avslutad kurs är att ”nu står jag på en säkrare botten”. Jag tycker att detta visar vad Prospect kan betyda för anhöriga, säger han.

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2023-03-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson