Beardslees familjeintervention

Beardslees familjeintervention/Family Talk

För en mer utförlig beskrivning av interventionen och dess teoretiska bas, se rapport nedan under ”Läs mer”

Typ av prevention: Riskprevention

Målgrupp: Familj, föräldrar med sjukdom (HSL 2017:30 kap. 5 § 7)

Syfte: Ge stöd till föräldrar i deras föräldrafunktion och hur de kan främja resilience hos sitt barn, främja kommunikation kring förälders sjukdom/problem utifrån barnets frågor och behöv, lyfta fram familjemedlemmarnas olika perspektiv med fokus på barnets perspektiv

Tillvägagångssätt: Manualbaserad och med fem moduler och två uppföljningar. Två möten med föräldrarna, ett enskilt möte med varje barn i familjen, planeringsmöte med föräldrarna där de olika perspektiven och olika frågor som dykt upp diskuteras samt en planering för det avslutande familjemötet sker.

Utbildning: Krävs, se hemsidan för Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention https://www.sfbi.se/ för förteckning av utbildare

Utvecklingsarbete pågår med en variant av Beardslees familjeintervention (ibland kallad ”omvänd intervention”). Denna ”variant” av interventionen handlar om att barnet är allvarligt sjukt och det finns än så länge ingen etablerad manual för detta sätt att arbeta.

Läs mer

Rapport om Beardslees familjeintervention - en hälsofrämjande och förebyggande intervention för barn i risk. Family talk preventive intervention. Länk: https://anhoriga.se/globalassets/media/dokument/publicerat/rapporter/beardsleerapporten-2022-4-231004-als.pdf

Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention https://www.sfbi.se/

Vetenskapliga artiklar/forskning - Beardslees familjeintervent (se bifogad pdf)