Hearing om Samsjuklighetsutredningens förslag

Tid
Ämne
Hearing om Samsjuklighetsutredningens förslag
Plats
Digitalt via Zoom

I april anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) två hearings för att ta del av andras synpunkter kring Samsjuklighetsutredningens betänkande: Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93).

Betänkandet överlämnades till Socialdepartementet den 25 november 2021. Mer information om utredningen, tillgång till betänkandet i sin helhet och presskonferensen som hölls i samband med att den särskilde utredaren Anders Printz överlämnade betänkandet till socialminister Lena Hallengren, hittar du här.

Med bakgrund av utredningen och att Nka är en remissinstans anordnar vi vid två tillfällen digitala hearings för personer/organisationer som tillsammans med oss vill diskutera och framföra synpunkter på utredningen ur ett anhörigperspektiv. Slutligt datum för remissvar är den 30 april 2022.

Vi anordnar digitala hearings följande datum och tider:
Onsdagen den 6 april, kl. 15.00-16.30 – anmäl dig här
Fredagen den 8 april, kl. 10.00-11.30 – anmäl dig här

Observera att anmälan är obligatoriskt för att få en länk till mötet! Länk skickas ut i nära anslutning till respektive hearing.

Vid dessa tillfällen medverkar från Nka: Lennart Magnusson verksamhetschef, Ingrid Lindholm, praktiker/möjliggörare, och Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare.

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad 2022-03-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson