Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Författare
Statens offentliga utredningar
Titel
Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
Utgivningsår
2022
Rapportnummer
SOU 2022:41
Stad
Stockholm
Utgivare
Elanders Sverige
Sidor
704 sidor
Url
ISBN 978-91-525-0429-1
Sammanfattning

Betänkande av Utredningen om en äldreomsorgslag
och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Pandemin blottlade strukturella brister i vården och omsorgen till äldre personer. Dessa problem har beskrivits och analyserats under lång tid. Det är nu trettio år sedan Ädelreformen förändrade äldreomsorgen i grunden. I och med lagförslagen i detta betänkande tas nästa steg för att utveckla äldreomsorgen och den kommunala hälsooch sjukvården.
Utredningen har tagit fram förslag till en äldreomsorgslag. Lagen syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. Lagen kompletterar den bredd av satsningar på äldreomsorgen som sker från statligt håll, bl.a. i form av tillskott av finansiella resurser, satsningar på kompetensförsörjning, kunskapsstöd och vägledning.
Utöver äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram förslag på hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från
äldreomsorgen.
Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser också tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl
äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Tillbaka till söksidan