Beardslees familjeintervention – en hälsofrämjande och förebyggande intervention för barn i risk. Family talk preventive intervention

Författare
Cederström A.
Titel
Beardslees familjeintervention – en hälsofrämjande och förebyggande intervention för barn i risk. Family talk preventive intervention
Utgivningsår
2022
Rapportnummer
Rapport BSA 2022:4
Stad
Kalmar
Utgivare
Nka
Sidor
37
Sammanfattning

Beardslees familjeintervention, med ursprungsnamnet Family Talk Preventiv Intervention, är en intervention som används när det gäller riskprevention och där det gäller att förebygga barns psykiska hälsa, när en förälder har psykisk ohälsa, beroendeproblematik inklusive spelberoende, allvarlig fysisk sjukdom eller när en förälder avlidit. Föreliggande skrift handlar om interventionens syfte och mål, dess teoretiska utgångspunkter, hur interventionen och utbildningen i interventionen går till samt en redovisning av befintlig forskning om interventionen. Dessutom beskrivs hur en intervention kan te sig för en enskild familj.
Befintlig forskning visar att man uppnår de mål som sätts upp för interventionen, det vill säga föräldrarna känner sig stärkta i sin roll som föräldrar, kommunikationen och öppenheten i familjen ökar och de skyddande faktorerna stärks för barnen, samtidigt som forskningen också visar att interventionen inte på något sätt gör någon skada. De professionella som arbetar med metoden rapporterar ökat fokus på barns psykiska hälsa och att de ser en stor förbättring både när det gäller föräldrarnas och barnens psykiska hälsa samt att de känner stor tillfredsställelse med att arbeta med interventionen.

Tillbaka till söksidan