Hur används närståendepenning? En redovisning av det ekonomiska stödet för vård av närstående under perioden 2000–2019

Författare
ISF Inspektionen för socialförsäkringen
Titel
Hur används närståendepenning? En redovisning av det ekonomiska stödet för vård av närstående under perioden 2000–2019
Utgivningsår
2022
Rapportnummer
RAPPORT 2022:6
Stad
Göteborg
Utgivare
Elanders Sverige
Url
SBN: 978-91-89595-08-8
Sammanfattning

Närståendepenning är en förmån för den som under en kortare period behöver vårda en svårt sjuk närstående. Förmånen ersätter den arbetsinkomst som vårdaren förlorar under vårdtiden. I det här
sammanhanget innebär begreppet vård endast att den närstående är närvarande hos den svårt sjuka som ett stöd.
Närståendepenning är en relativt liten förmån inom socialförsäkringen. Men det betyder inte att närståendepenning är en oviktig förmån. Den gör att människor kan vara nära varandra i en svår situation och fyller då en betydelsefull funktion. För vårdaren är det värdefullt att få möjlighet att vara nära en svårt sjuk närstående och ge det stöd och den tillsyn som hen behöver. För den som vårdas med närståendepenning är det en viktig trygghetsfråga att ha en
närstående nära.
Det är därför viktigt att känna till hur närståendepenning används.
Det är också minst lika viktigt att känna till i vilka situationer närståendepenning inte används, trots att den hade kunnat fylla en funktion. Men det finns begränsad kunskap om dessa frågor,
och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har inte undersökt närståendepenningen tidigare.
Det här är den första av två planerade rapporter om närståendepenning från ISF. I denna rapport kartlägger vi hur förmånen används och vilka som använder den

Tillbaka till söksidan