I brottets skugga

Författare
Eva Wassén Eriksson
Titel
I brottets skugga
Utgivningsår
2022
Stad
Stockholm
Utgivare
Brottsofferjouren Sverige
Sidor
149
Url
ISBN 9789198716719
Sammanfattning

Om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation.

Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som sker i det fördolda, många gånger med barn som ofrivilliga vittnen. Sedan den 1 juli 2021 är det dessutom straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet – brottet kallas barnfridsbrott och har höga straffvärden. Ibland utsätts barnen som bevittnar våldet själva för fysiskt våld.

För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn och unga som bevittnat våld ska kunna ge ett fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse för problematiken. ”I brottets skugga” är framtagen för att förbättra stödet till utsatta barn och för att synliggöra olika typer av våld de kan utsättas för. Boken varvar fakta med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsofferjourer.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan tänkas möta barn och unga som är eller har varit utsatta för olika slags våld. Även anhöriga kan med fördel läsa boken för att få en medvetenhet om hur våld i nära relation kan yttra sig och vilket stöd som finns att få.

Arbetet med boken, som utförts inom ramen för BOJ:s arbete mot våld i nära relationer, har kunnat genomföras tack vare medel från Socialstyrelsen.

Tillbaka till söksidan