Kostnadsanalys av anhörigomsorg: Uppskattningar från en nationell undersökning i Sverige

Författare
Björn Ekman, Lennart Magnusson, Kevin McKee, Joana Vicente och Elizabeth Hanson
Titel
Kostnadsanalys av anhörigomsorg: Uppskattningar från en nationell undersökning i Sverige
Utgivningsår
2022
Rapportnummer
Nka 2022:1
Stad
Kalmar
Utgivare
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka
Sidor
20
Url
ISBN 978-91-87731-75-4
Sammanfattning

Sammanfattning
Undersökningar visar att upp emot 1,2 miljoner svenskar över 18 år vårdar, hjälper eller stödjer en närstående (familjemedlem, vän, granne eller annan närstående (motsvarande 15 % av vuxna befolkningen). Vård av närstående kan påverka den som vårdar på olika sätt. Förutom att ha en effekt på den anhöriges hälsa och välbefinnande utgör också vården en tidskrävande aktivitet vars kostnader på samhällsekonomisk nivå kan antas vara betydande. För att skatta dessa kostnader i Sverige, genomfördes en studie av Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga baserad på nationella
undersökningsdata. Statistiska Centralbyrån bidrog med datainsamlingen.
Studien visar att vård av närstående kostar närmare 152 miljarder kronor per år (motsvarande ca. 3 procent av BNP). De största kostnaderna utgörs av inkomstbortfall för den som vårdar en närstående (55%). Betydande kostnader uppstår också i form av direkta kostnader för vården, till exempel vid transporter eller inköp av hjälpmedel. Studien visade också att vård av en närstående inverkar på den anhöriges sömn, vilket kan ha en effekt på dennes produktivitet och därmed utgöra en indirekt kostnad för vård av
närstående.
Baserat på dessa resultat så beräknade också studien vad det skulle kosta att ersätta anhörigas insatser för närstående med offentlig vård som utförs av personer med motsvarande undersköterskelön. Resultatet av analysen visar att det skulle kosta 194 miljarder kronor per år att ersätta anhörigas omsorg om en närstående med offentlig vård.

Tillbaka till söksidan