Mål och målgrupper

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska enligt Socialstyrelsens instruktioner medverka till en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring frågor som rör anhörigas situation och hur stödet till anhöriga kan ges på bästa sätt. Centret skall bidra till en högre kvalitet och produktivitet i vården av äldre personer i hela landet med inriktning på frågor som rör anhörigas situation genom att:

  • skapa nationell överblick inom verksamhetsområdet
  • samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter på anhörigområdet
  • stimulera och stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation
  • bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen
  • ta del av internationella erfarenheter och forskningsresultat.

Nationellt kompetenscentrum anhörigas målgrupper är anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre. Den bärande tanken för arbetet är kunskapsspridning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att arbeta tillsammans i partnerskap med de olika målgrupperna, som sitter på unika kunskaper och erfarenheter. Det är därför viktigt att kunskaperna och erfarenheterna artikuleras, ges möjlighet att komma fram och att de berörda målgrupperna får möjlighet att dela sina erfarenheter med varandra och att lära av varandra.

Senast uppdaterad 2021-11-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson