Så här arbetar vi

Nedan följer beskrivningar på hur Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar med olika områden. Arbetet beskrivs i fem korta stycken och delas in i rubrikerna: Direktiv för Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Verksamhetsidé, Kunskapsutbyte och kunskapsspridning, När IT inte når samt Långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Direktiv för Nationellt kompetenscentrum anhöriga

På uppdrag av regeringen ska Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är ett uppdrag som Nka haft sedan 2008. Uppdraget har successivt utökats. Verksamhetsområdet omfattar idag alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning.

Den huvudsakliga uppgiften är att vara ett expertstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare avseende anhörigstödsfrågor och att ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med en kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Ansvaret för råd och stöd till enskilda i övrigt ligger hos kommunerna och landstingen. I uppdraget ingår att Nka ska bidra till högre kvalitet och produktivitet inom anhörigområdet genom att:

 • stödja implementering av anhörigstöd
 • utveckling av metoder och verktyg
 • kunskapstransformation och kunskapsutbyte
 • vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare
 • vara Sveriges kontaktpunkt när det gäller internationellt samarbete inom området.

I verksamheten ska Nka:

 • särskilt uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet
 • särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv
 • särskilt bidra till att underlätta förutsättningen för att kombinera rollen som anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa
 • stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens roll och ansvar när det gäller stödet till anhöriga
 • när det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång.

Verksamhetsidé

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa och bygga vidare på möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer och ta vara på den värdefulla och viktiga kunskap som finns hos de olika målgrupperna:

 • förstahandserfarenhet hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
 • den praktiska erfarenheten hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
 • organisatorisk erfarenhet och policyerfarenhet hos beslutsfattare
 • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.

Dessa grupper har ofta sina egna nätverk och mötesplatser. Man träffas inom gruppen och talar om sina frågor, men det är sällan möten sker utanför den egna gruppen. För att sammanföra dessa grupper ordnas konferenser, vilka blir en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Kunskapsutbyte och kunskapsspridning

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska ta fram kunskapskällor att erbjuda och göra kunskapsöversikter inom de prioriterade områdena, där pågående forskning och utveckling systematiskt gås igenom och läggs in i en databas. Ett specialbibliotek inom anhörigområdet är under uppbyggnad. En annan del är att belysa och ta fram goda exempel på olika utvecklingsprojekt som pågår. Nationellt kompetenscentrum anhöriga är medarrangör i Anhörigriksdagen, en konferens som samlar cirka 800 deltagare från alla målgrupper och hålls en gång per år. Fyra stycken regionala konferenser hålls varje år med ett geografiskt täckningsområde som rör sig från öst till väst och från norr till söder. Vidare kommer Nationellt kompetenscentrum anhöriga att engagera sig och vara delaktiga i den nationella anhörigdagen, erbjuda kunskapsutbyte och kunskapsspridning genom lärande nätverk, ge ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år samt att erbjuda information genom hemsidan.

När IT inte når

IT och hemsidan är en viktig del i informationsspridningen. Alla har dock inte tillgång till IT och därför kommer olika nyckelgrupper såsom anhörigkonsulenter, anhörigstödjare, anhörigcentraler, anhörigföreningar, invandrar- och andra ideella organisationer att spela en central roll i kunskapsspridningen. Syftet är att man ska kunna ta kontakt med dessa grupper för att till exempel få valda delar av hemsidan utskrivna på papper. Nyhetsbrevet finns att få i såväl elektronisk form som i pappersform. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga kommer också att arbeta för att sprida information via lokalradion.

Långsiktig kunskapsuppbyggnad

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska stimulera policyutveckling och komma åt att påverka tjänstemän, politiker och policyskapare på lokal, regional och nationell nivå genom att erbjuda information och kunskap som kan vara värdefull i deras arbete. Idag finns det få utbildningar om just anhörigfrågor. En del i kunskapsuppbyggnaden är att påverka utbildningar och att nå ut till dem som är utbildningsanordnare.

Forskning och utveckling inom anhörigområdet är relativt återhållsam. Om forskning sker är den oftast teoretiskt inriktad. Nationellt kompetenscentrum anhöriga vill försöka åstadkomma mer praktisk tillämpad forskning och att det skapas mer forskning inom området. Utvecklingen ska ske på ett mer systematiskt sätt och med vetenskapliga metoder. Det är av vikt att nå ut till forskare men också till den/dem som har forskningsanslag och kan bevilja medel.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för att i ökad utsträckning involvera landets FoU-enheter i utvecklingsarbetet genom att försöka stimulera kommunerna, vid projektarbeten, att ta hjälp från FoU-enheterna, likväl som FoU-enheterna tar kontakt med kommunerna själva. Genom erfarenhet vet man att resultaten blir bättre med ett sådant samarbete samt att man får mer dokumentation av vad som gjorts tidigare.

Senast uppdaterad 2021-11-11 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson