Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Bild på en äldre kvinna i en park

Gemensamma satsningar på anhörigstöd i Örebro län

I Örebro kommun har man bedrivit ett länsgemensamt anhörigstödsprojekt under tre år. Projektets övergripande mål var att i samverkan med kommunerna, anhöriga och olika frivilligorganisationer i Örebro län stödja och underlätta, samt på olika sätt bidra till bättre livskvalitet för både anhöriga och äldre, personer med funktionshinder, eller långvarigt sjuka. Läs mer om projektet i Örebro län

Anhörigcenter med hälsoprofil i Hudiksvall

Utvecklingsprojekt som utgår från en gemensam värdegrund hos anhörigstödjarna och med målet att förebygga ohälsa. Läs mer om Anhörigcenter i Hudiksvall 

Anhörigas Hus i varberg

Anhörigstödet i Varbergs kommun är sedan år 2006 uppbyggt kring tre Anhörigas hus med anhörigombud, avlösning i hemmet och trygghetsplatser dit både den vårdade och anhörigvårdaren kan komma. Läs mer om Anhörigas Hus i Varberg

Kvalitetssäkring i offentlig verksamhet – Anhörigcentrum i Uppsala

Ett arbete om kvalitetssäkring med utgångspunkt från Anhörigcentrum i Uppsala har färdigställts. För att få till ett bra kvalitets- och förbättringsarbete inom kommunal verksamhet runt anhörigas situation krävs att aktörerna har kunskap om kvalitetsarbete. Det behövs verktyg för att kunna kartlägga behoven och se effekterna av insatserna. Syftet med studien var att undersöka hur olika metoder kan användas och hur de kan kombineras med redan befintliga metoder för kvalitetssäkring. Läs mer om kvalitetssäkring - Anhörigcentrum i Uppsala

Trygghetshotell Malmö Stad

Syftet med trygghetshotellet är att skapa större trygghet för äldre personer som bor i eget boende. Trygghetshotellet ska fungera som en förebyggande verksamhet med möjlighet för gästen att skapa nya nätverk och ge möjlighet till social aktivitet utifrån förmåga och behov. Läs mer om trygghetshotellet i Malmö Stad

Husbilsprojektet i Älvdalen

I Älvdalens kommun har man inrättat en mobil anhörigcentral. En husbil kör ut till byarna i glesbygdskommunen och anordnar olika sammankomster. Man kan till exempel få hjälp med att boka en läkartid för hälsokontroll, få stödsamtal eller få information om hjälpmedel. Läs mer om husbilsprojektet i Älvdalen

Gå sakta i minnenas urskog – ett teaterprojekt i Ekerö

Ett kulturprojekt där äldre och anhörigvårdare under ett år tillsammans skapade en teateruppsättning byggd på deltagarnas minnen har resulterat i föreställningen ”Gå sakta i minnenas urskog”. Syftet med projektet var att stärka deltagarnas hälsa och öka livskvaliteten.  I samband med föreställningen spreds information om kommunens anhörigstöd. Läs mer om teaterprojektet i Ekerö

Närståendepolicy i Östergötland

Närstående till patienter som får psykiatrisk vård är en värdefull resurs för vården att samarbeta med. En studie som genomfördes i Östergötland 2006 visar att de närstående inte involveras i vården i den omfattning som de själva önskar, något som har resulterat i en policy för närståendes delaktighet i vården. Läs mer om närståendepolicy i Östergötland

Från okänt och oviktigt till välkänt och livsviktigt i Jämtland

Kommunförbundet i Jämtlands län har beviljats medel från länsstyrelsen för ett länsövergripande projekt för utveckling av anhörigstödet. Projektet ska resultera i ett utökat samarbete med landsting och frivilligorganisationer, förbättrad information om anhörigstöd samt utvecklandet av ett instrument som ska användas för att ta reda på om anhörigstödet som erbjuds motsvarar det som anhöriga efterfrågar. Läs mer om projektet i Jämtland

Studieresa till Holland

Ett lyckat studiebesök i Holland gav många intressanta uppslag och perspektiv för det fortsatta arbetet med anhörigstödet på Gotland. Syftet med studieresan var att bredda kunskaperna om anhörigstöd och frivilligt socialt arbete, något som Holland har en lång tradition av. Läs mer om studieresan till Holland

Anhörigas behov av stöd i Kiruna

I samverkan med intresse- och brukarorganisationer har Kiruna kommun undersökt behovet av anhörigstöd i kommunen. Resultatet har redovisats i en lättläst rapport som ska ligga till grund för uppbyggnaden av det permanenta anhörigstödet i Kiruna. Någon form av uppskattning eller ersättning för sina insatser är ett exempel på vad anhörigvårdare önskar.  Läs mer om behov av stöd i Kiruna

Ett anhörigstöd i partnerskap följs upp med hjälp av COAT i Jönköping

Jönköpings kommun har använt instrumentet COAT  för att utveckla och utvärdera anhörigstödet. Förutom Jönköpings kommun deltar även Borås, Malmö, Varberg, Härnösands kommuner. En utgångspunkt var att en stor del av anhörigstödet har formats utifrån föreställningar om hur de anhörigas situation är, utan att man tagit reda vad de anhöriga själva ansett och upplevt. Läs mer om COAT i Jönköping

Senast uppdaterad 2021-01-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson