E-tjänster och ny teknik för anhöriga

Bild på hjälpmedelteknik

Ny hemsida för anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom

Läkemedelsföretaget Lundbeck har startat en ny hemsida med information, råd och stöd till anhöriga vars närstående drabbats av Alzheimers sjukdom. På hemsidan kan anhöriga läsa mer om Alzheimers sjukdom, behandling, vårdplanering samt stöd och råd. Hemsidan har även ett avsnitt för hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer om hemsidan

CARICT

Under 2011 genomförs ett EU-projekt benämnt Carict för att arbeta fram en modell för att utvärdera e-tjänster för anhöriga. Projektet leds av ett forskningscentrum i Italien och genomförs i samverkan med forskningscentra i England, Sverige, Ungern och Österrike och EuroCarers. Redovisningen från de olika delprojekten kommer att presenteras när de är klara och godkända av EU.

Under våren 2011 gjordes en kartläggning av 50 e-tjänster i Europa utifrån en mall som fastställdes av forskarna i Italien och EUs tjänstemän. I Sverige kartlades nedanstående fem e-tjänster. Om du är intresserad av att läsa mer om de svenska tjänsterna som de var utformade våren 2011 så kan du klicka på deras respektive länk. För uppdaterad aktuell information gå vidare till deras egen hemsida.

ACTION-tjänsten

ACTION tjänsten är ett IKT baserat anhörig och egenstöd som anhöriga och äldre använder direkt i hemmet. Användaren får en ACTION dator innehållande informationsprogram och bildtelefon som de kan använda för att hålla kontakt med andra användare samt ACTION centraler med utbildad ACTION personal. ACTION tjänsten erbjuder användarorienterad, lättillgänglig uppdaterad information, utbildning och stöd i hemmet till äldre människor med framskriden kronisk sjukdom och deras anhöriga. Läs mer om ACTION-tjänsten

Amigo med IPPI och Handbok för anhöriga

AMIGO är en kombinerad IKT- baserad stödtjänst för anhörigvårdare och äldre personer som består av tre komponenter: IPPI, ett elektroniskt mobilt hjälpmedel för anhörigvårdare bestående av en elektronisk brevlåda ansluten till en vanlig TV som gör det lättare för användarna att skicka och ta emot E-post, SMS och MMS. De extra två komponenterna har utvecklats tillsammans med Anhörigas riksförbund som tillhandahåller ett callcenter och en webbaserad informations- och utbildningshandbok för anhörigvårdare. Läs mer om Amigo

Anhörigstödsportalen

Anhörigstödsportalen är en webbaserad stödtjänst inom Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som underlättar kommunikationen mellan anhörigvårdare och personal som arbetar med anhörigstöd i Gävle kommun (norr om Stockholm, 95 000 invånare). Anhörigstödsportalen har utvecklats av Gävle kommuns anhörigstöd i nära samarbete med det lokala näringslivet. Inom ramen för portalen kan anhörigvårdaren föra en elektronisk dagbok, skicka meddelanden till personal som arbetar direkt med anhörigstöd, göra en bokningsförfrågan om avlösningsvistelse, skriva levnadsberättelse och hålla sig informerad genom skriftlig och visuell information från aktuella anhörigstödsaktiviteter som finns tillgängliga i kommunen. Läs mer om Anhörigstödsportalen

Gapet

GAPET (har nu bytt namn till En bra plats) är ett nationellt nätverk on-line för anhöriga och ett verktyg för kommuner och landsting att erbjuda stöd till anhöriga. De anhöriga får inloggningsuppgifter från en personal i kommunen eller landstinget. Den anhörige skapar sedan sitt eget nätverk med andra anhöriga i liknande situation som sin egen. Varje anhörig har minst en egen kontaktperson i kommunen eller landstinget som de kan vända sig till för råd och stöd. Det finns också kommuninformation, en länksamling, litteraturlistor och en filmvisningsfunktion med anhörigrelaterade filmer och nyheter. Det finns också möjlighet att skapa samtalsgrupper. Läs mer om GAPET

MyJoice

Joice bildtelefon gör det lättare för familjen och vårdgivaren att ha regelbunden, tvåvägs, verbal och visuell kontakt med äldre och funktionsnedsatta med hjälp av en bildtelefon som är kopplad till en vanlig TV. Anhörigvårdaren och/eller den formella vårdgivaren har en dator utrustad med en webbkamera och hörlurar. Den äldre användaren kan styra kommunikationen med hjälp av fjärrkontroll och han/hon kan ringa upp en familjemedlem/vän/personal med hjälp av en specialutformad adressbok där användaren kan se en bild på den person han/hon ringer upp. Tjänsten är utformad för att vara enkel att använda och är anpassad för äldre och/eller personer med funktionsnedsättningar som inte är vana datoranvändare. Läs mer om MyJoice

______________________________________________________________________________

Anhörigforum på Internet

Nu finns det ett diskussionsforum på Internet för anhöriga vars närstående bor på särskilt boende för äldre samt anhöriga vars närstående får vård i hemmet. Läs mer om Anhörigforum

Checklista för tekniska hjälpmedel i anhörigvården

På Karolinska institutet startar nu ett projekt för att testa ett verktyg i form av en checklista, som skall användas för att identifiera viktiga aspekter gällande teknik när den skall användas i samspel med personer med demens. Läs för mer information om checklistan

Individanpassat gränssnitt i mobiltelefonen

Dagens mobiltelefoner blir allt mer komplicerade i takt med att fler och fler avancerade tekniska funktioner ska samsas om en allt mindre yta. Företaget Rule Communication AB har tillsammans med KTH startat ett projekt där man istället vill ta fram enklare och tydligare mobilgränssnitt med hjälp av ett program som anpassar telefonen efter individen som skall använda telefonen. Klicka här för att läsa mer om mobiltelefonen

Anhörigstöd – information via Internet?
- En studie om kommunernas webbinformation om anhörigstöd till äldres anhöriga

Det är titeln på en C-uppsats i socialt arbete som Maria Nord Berge har skrivit. I uppsatsen undersöker hon vilken information om anhörigstöd som finns tillgänglig på kommunernas hemsidor. Hon kartlägger även till vem kommunerna riktar sin information, vilket syfte man säger sig ha med anhörigstödet samt hur kommunerna beskriver de anhörigas situation. Klicka här för att läsa mer om uppsatsen.

Senast uppdaterad 2021-01-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson