Stimulansmedel och Nka:s webbutbildning höjer anhörigkompetensen i Lerum

I Lerums kommun har man fått stimulansmedel för att höja kompetensen hos personal inom delar av socialtjänsten. För att utveckla stödet till anhöriga inom funktionshinderområdet kommer exempelvis all baspersonal inom LSS-verksamheten att få gå Nka:s webbutbildning Stöd till anhöriga. Förhoppningarna är att satsningen kommer att ge personalen fler verktyg i bemötande och förbättra kommunikationen med anhöriga.

Regeringen gav i december 2015 Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel för kompetenssatsning riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, inklusive baspersonal inom LSS. 178 miljoner kronor ska fördelas som stimulansmedel för kompetenssatsningar i kommunerna under 2016. Syftet med satsningen är att ge verksamheter inom äldre- och funktionshinderområdet bättre förutsättning att ge ökad kunskap genom olika kompetensutvecklande insatser. Kommunerna har fått rekvirera medel, senast den 15/3 2016, upp till ett belopp som framräknats med stöd av en fördelningsnyckel där varje kommun tilldelats ett särskilt belopp för ändamålet. Fördelningen av medel mellan äldre- och funktionshinderområdet avgörs av kommunerna utifrån deras behov och förutsättningar.

Lerum är en av de kommuner som uppmärksammat regeringens stimulansmedel för 2016 – medel har sökts och man har fått 400 000 kr för kompetenshöjning för både baspersonal som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheten samt för måltidspersonal som arbetar inom äldreomsorg.

Marie Bake, verksamhetschef inom funktionshinderområdet, säger att det i 2016 års verksamhetsplan för Stöd och omsorg finns i uppdrag att fortsätta att utveckla anhörigstödet. Funktionshinderverksamheten har inte arbetat med kompetensutveckling inom anhörigstödet under de senaste åren och följaktligen finns det ett behov. Därför har man valt Nka:s webbutbildning Stöd till anhöriga som verktyg för kompetensutveckling.

Anhörigkonsulenterna Birgitta Olofsson och Jessica Gustavsson leder utbildningen av personalen.

Bild på Birgitta Olofsson.

Birgitta Olofsson.

– Av tradition har det för personal varit ett tydligt brukarfokus och brukarperspektivet är fortfarande viktigt, men det är glädjande att kommunen valt att satsa på en kompetenshöjning för att förbättra stödet till anhöriga. Jag hoppas att utbildningen kommer ge en utökad insikt och förståelse för anhörigas livssituation och vilka vinster det kan innebära att samverka med anhöriga. En av deltagarna sa efter utbildningen: Jag har fått en helt annan insikt och förståelse för anhörigas situation än vad jag hade tidigare. Kanske har vi kommit en bit på vägen med att få personalen att tänka på ett annorlunda sätt kring de anhöriga de möter, säger Birgitta Olofsson.

I webbutbildningen får man gå runt i en stad och hälsa på hos fyra anhöriga med olika bakgrund, förutsättningar och som befinner sig i olika vårdsituationer. Tanken är att man som besökare ska få ta del av de anhörigas historia, vara interaktiv, ställa frågor och svara på frågor genom att fundera över vad de anhöriga i olika situationer kan behöva för stöd och hjälp.

  – All personal inom LSS-verksamheten kommer att få ta del av utbildningen, vilket är 110 personer. Vi träffar dem i grupper om cirka 15 personer under åtta timmar fördelat på två halvdagar. Vi varvar med egen information, följer webbutbildningen via storbildsskärm och sedan får deltagarna göra uppgifterna enskilt eller i grupp. Vi har också valt att ta med några korta filmer för att få en tydligare inriktning mot målgruppen för LSS. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett diplom, säger Birgitta Olofsson.

Förhoppningarna är att kompetenshöjningen kommer att ge personalen fler verktyg i bemötande av anhöriga och förmåga att se anhörigas behov. I den dagliga verksamheten hoppas man kunna förbättra kommunikationen med anhöriga och möjlighet att starta verksamheter för anhöriga inom målgrupper där personalen ser behov. Enligt verksamhetschefen Marie Bake har webbutbildningen gett en mycket positiv respons så här långt – det är en bra utbildning som skapat viktiga diskussioner och ger en struktur på arbetet med anhöriga.

Text: Fredrik Jansson, Nka.

Senast uppdaterad 2021-12-09 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson