Blandade Lärande Nätverk (BLN)

Bild på tecknade figurer som sitter runt ett bord

Foto: Pixabay

Vad är BLN? Hur genomförs de? Vilka erfarenheter har Nka av BLN? Vilka planer finns framöver gällande att starta BLN? Det är några av frågorna som lyftes vid ett webbinarium den 26 november 2020.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har sedan starten år 2008 arbetat med metoden Blandade lärande nätverk (BLN). Syftet med BLN är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt att leda fram till utvecklingsarbeten inom området anhörigstöd och vård/omsorg i medverkande kommuner.

Arbetet i BLN leds av nationella nätverksledare vid Nka och en lokal nätverksledare för respektive lokalt nätverk. Ett lokalt nätverk består ofta av personer från en kommun/stadsdel. Vanligtvis deltar åtta till tio lokala nätverk i ett nationellt nätverk. De lokala nätverken är sammansatta av cirka tio personer i olika målgrupper; anhöriga, personal i vård/omsorg, ledare/chefer i vård/omsorg, politiker och personer i idéburna organisationer.

Flera utvärderingar av metoden har genomförts, vilket visat att metoden skapade bra förutsättning för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Medverkande vid webbinariet: Eva Gustafson, praktiker/möjliggörade vid Nka som har mångårig erfarenhet av BLN, Ingrid Lindholm och Susanne Rolfner Suvanto, båda praktiker/möjliggörade vid Nka, och Mats Ewertzon, forskare/möjligörare vid Nka.

Se det inspelade webbinariet i spelaren nedan:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.

Litteratur med anknytning till BLN:

Ewertzon, M. (2016). Utvärdering av Blandade lärande nätverk: Andra halvåret 2014 till år 2015. Rapport 2016:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ewertzon, M. (2016) Utvärdering av Blandade lärande nätverk: År 2009 till första halvåret 2014. Rapport 2016:3. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Gustafson, E., & Hagberg, M. (2017). Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd. Inspirationsmaterial 2017:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Hansson, E., Magnusson, L., & Sennemark, MA. (2011). Practice concepts and policy analysis. Blended learning networks supported by information and communication technologiy: A intervention for knowledge transformation within family care of older people. The Gerontologist, 51(4), 561-570.

Hjälpmedelsinstitutet (2010). Blandade lärande nätverk. Ett verktyg för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet.

Svensson, J-O. (2013). Samtalets betydelse. Inspirationsmaterial 2013:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Svensson, J-O. (2015). Att möta anhörigas känslor och existentiella behov. Inspirationsmaterial 2015:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Senast uppdaterad 2021-03-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson