Kompletterande svar från Chatten under webbinariet Gemensam planeringsprocess

Under webbinariet kring Gemensamma planeringsprocessen 200129 ställdes frågan i Chatten om hur man gör om vårdgivare/socialtjänst inte bedömer att det finns behov av att kalla till en SIP- Samordnad individuell plan, trots att patient eller anhörig efterfrågar detta.

Jag svarade under webbinariet att det inte är någon rättighet att få en SIP, vare sig för patient eller anhörig, men att det samtidigt är en skyldighet för dessa aktörer om de ser att det finns behov av samverkan.
Situationer kan uppstå då bedömningen av behovet av samverkan kan skilja mellan patent/anhörig och professionen, även om detta är ovanligt.

Jag har varit i kontakt med Viveca Axelsson, handläggare Uppdrag Psykisk hälsa på SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att få hjälp med svar på denna fråga. Hon bekräftar mitt svar och kompletterar;

"I förarbetena (Prop. 2008/09:193) till lagen står det att även om det inte är en rättighet att få SIP så ska det bara vara i undantagsfall som någon som vill ha en SIP ska nekas det. Jag har undersökt med jurister hur detta kan tolkas. Då har jag fått svaret att det bara är när det är uppenbart obehövligt som man ska säga nej till en SIP. Så man har en ganska långtgående skyldighet att tillmötesgå någon som vill ha SIP. Verksamheter kan ibland bedöma det enbart utifrån sitt eget perspektiv men de har också en skyldighet att bedöma det ur individens perspektiv. "

Det betyder att du som patient/anhörig har rätt att få en motivation till varför man bedömer att de inte finns behov av att sammankalla till en SIP.

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson