Andra webbplatser

Mind
Minds verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Psykologiguiden (nytt fönster)
Webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. 

(H)järnkoll (nytt fönster)
(H)järnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.

Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS (nytt fönster)
KÄTS arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar. På webbplatsen finns bland annat en frågetjänst för allmänheten och en webbutbildning som vänder sig till personal inom landsting och kommun. KÄTS är en del av Centrum för psykiatriforskning i Stockholm,

Kunskapsguiden (nytt fönster)
Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Bakom webbplatsen står Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket med flera.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (nytt fönster)
Vårdanalys är en myndighet som har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH (nytt fönster)
NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Socialstyrelsen (nytt fönster)
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Sveriges kommuner och regioner, SKR (nytt fönster)
SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation som omfattar alla kommuner, landsting och regioner.

Ungdomar.se (nytt fönster)
En webbplats som vänder sig till ungdomar.

1177 Vårdguiden (nytt fönster)
Råd om vård dygnet runt på webb och telefon. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. Här finns även information till anhöriga.

 

Senast uppdaterad 2021-09-16 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson