Samspråk

Författarna, som specialpedagoger vid Resurscenter Syn i Örebro som ingår i Nationella resursen inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, vill med detta pedagogiska metod- och inspirationsmaterial komplettera litteraturen omkring alternativ och kompletterande kommunikation för barn och ungdomar. I materialet ges rikliga tips och förslag på hur föräldrar och andra vuxna runt ett barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar konkret kan stödja barnets möjligheter att utveckla samspel och kommunikation. Författarna menar att de uttrycksformer som är unika och spontana för varje barn visar vägen för hur stöd från de vuxna ska erbjudas.

I det inledande kapitlet beskrivs det nyfödda barnets synförmåga och betydelse för barnets fortsatta utveckling. Därefter följer en kort genomgång av olika hinder för normal synutveckling på grund av synskada. Författarna lyfter fram omvärldens betydelse för barnets möjligheter till utveckling genom att peka på värdet av att barnet får svar på alla initiativ, även de svar som är svaga och otydliga ges en kommunikativ tolkning. Så kan föräldrar och barn tillsammans skapa möjligheter för en god kommunikativ miljö genom att t ex använda röst och tonfall eller ersätta/komplettera bristande blickkontakt med taktil beröring.

Författarna gör en intressant genomgång av olika stöd i kommunikation som t ex taktila bilder, inspelat ljud och användning av tecken. De ger exempel på många konkreta situationer där barn använder stödet. Detta arbetssätt fördjupar förståelsen hos läsaren och är mycket inspirerande att få ta del av.

Avslutningsvis betonar författarna vikten av att omgivningen ger barnet gott om tid för att svara, tid för att visa och tid för att komma med egna initiativ.

Författarnas långa praktiska erfarenhet ger materialet en särskild tyngd och boken rekommenderas varmt till alla som möter barn/ungdomar med synnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Marianne Hermansson
Möjliggörare/praktiker

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson