Nya omsorgsboken

Författare: Trettiotre medförfattare. Red. Lena Söderman och Sivert Antonson Liber AB.

I Nya Omsorgsboken samverkar trettiotre författare och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om funktionshinder och levnadsvillkor för människor med olika slag av funktionsnedsättningar. Fokus ligger främst på människor med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.

Omsorgsboken har reviderats ett flertal gånger under årens lopp. Den första omsorgsboken med Ann Bakk och Karl Grunewald som redaktörer publicerades för snart 40 år sedan. Nya Omsorgsboken är indelad i 3 delar och består av sammanlagt 25 kapitel. Samtliga kapitel är uppbyggda så att de kan läsas var för sig och därmed kan du som läsare själv välja läsordning.

Del 1. Funktionsnedsättning och funktionshinder.
Här kan du bland annat läsa om utvecklingsstörning, flerfunktionshinder, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, autismspektrumtillstånd, psykisk ohälsa hos barn med funktionsnedsättning och vuxna med utvecklingsstörning samt åldrande och demens vid utvecklingsstörning.

Del 2. Livsformer och stöd.
Här beskrivs hur skola, boende, daglig verksamhet, arbete, fritid och kultur kan fungera för personer med utvecklingsstörning. Under denna del återfinns också ett kapitel som särskilt belyser anhörigstödets betydelse. I kapitel nio under rubriken "Vägen blir till medan vi går" poängteras att anhöriga ger det viktigaste stödet. Övriga kapitel beskriver andra former av stöd.

Del 3. Samhällsmedborgare
Denna del handlar om delaktighet. Ytterst handlar det om att inte bara kunna leva ett liv som andra utan också med andra. Här återfinns också en beskrivning av nu gällande lagverk inom omsorgsområdet och en historisk tillbakablick.

I slutet av boken finns en bilaga med diskussionsfrågor till varje kapitel. De kan vara värdefulla att använda som utgångspunkt i olika samtal eller i utbildningssammanhang. Till varje kapitel följer även en referenslista för den som önskar fördjupa sina kunskaper.

Boken vänder sig till en bred läsarkrets och kan varmt rekommenderas.

Anette Ljungkvist

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson