Åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Omslag " Åldras med intellektuell funktionsnedsättning"Svenskt Demenscentrum 2020
Text: Lars Sande
Grafisk form: Mama, Anita Martinez Beijer
Foto: Yanan Li

Svenskt Demenscentrum har, tillsammans med utredare Lars Sonde vid Stockholms läns Äldrecentrum, tagit fram denna bok med kunskap och handfasta råd kring åldrandet med intellektuell funktionsnedsättning. Flera personer har bidragit med sin kunskap; överläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast samt utbildare och handläggare på FUB.

Boken är lättillgänglig och har en tydlig struktur med ett innehåll som är värdefullt inte bara för de som träffar äldre med intellektuell funktionsnedsättning.

De två första kapitlen ger en allmän beskrivning av vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad som är viktigt att tänka på vid besök på vårdcentralen. Det som beskrivs är hur vården ska förbereda sig för att besöket ska bli så bra som möjligt. Här finns tips på vad som kan göras innan besöket och vad som är viktigt att tänka på under besöket. Vikten av att dokumentera vad man kommit fram till vid besöket betonas också, och att patienten bör få med sig en anpassad skriftlig information hem. Detta kapitel är av mycket stort värde även för anhöriga och personal som träffar personen i vardagen. Det finns många saker som kan göras för att underlätta för vården att ge den bästa hjälpen.

I ett av bokens kapitel beskrivs åldersrelaterade sjukdomar och förändringar som är särskilt viktiga att vara uppmärksam på hos en person med intellektuell funktionsnedsättning, och här finns också en lista över det som behöver uppmärksammas och kontrolleras regelbundet. Det finns också kapitel som ger mer specifik information om hur åldrandet kan te sig om man har en ovanlig diagnos, kombination med CP-skada, Downs syndrom eller autism.

De sociala faktorerna är viktiga att uppmärksamma. Hur har personens barndom och uppväxt varit? Hur ser det sociala nätverket ut? Hur har livsstilen och möjligheten till friskvård sett ut under personens liv?

Ett kapitel ägnas åt den psykiska hälsan och den ökade sårbarheten för stress. Stark oro och svängningar i humöret är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och tolkning av symtomen kompliceras ofta av kommunikationsproblem.

Svårigheten att tolka symtom, i kombination med att symtomen också kan uttryckas och vara annorlunda, stärker vikten av att besöket inom vården behöver bli bra. Därför blir bokens avslutning, Tio råd inför samtal och undersökningar, en mycket bra sammanfattning. 

Mona Pihl

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson