Första träffen för nytt forskarnätverk

Skapa förutsättningar för forskare att träffas för att bidra till samarbete som stärker forskningen inom området Barn som anhöriga och deras behov av stöd. Det är syftet med det nystartade forskarnätverket Barn som anhöriga som har träffats för första gången.

– Det var en väldigt lärorik och inspirerande nätverksträff, särskilt för mig som inte har arbetat så länge inom området och inte hade så mycket kontakter sedan tidigare. Jag tror definitivt att nätverket fyller ett behov och hoppas att det blir kvar i framtiden, säger Katrin Bartfai-Jansson, forskare.

Nka har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att starta och leda ett forskarnätverk och intresset har visat sig vara stort. Under den första konferensen deltog drygt 50 personer, däribland forskare och andra aktörer för att tillsammans komma fram till hur arbetet i forskarnätverket ska se ut i framtiden.

– Det finns ett behov av ett multidisciplinärt forskarnätverk för att bidra till och skapa nya möjligheter för forskning om barn som anhöriga. Nätverket ska vara öppet och en mötesplats för såväl seniora forskare som doktorander, säger Ulrika Järkestig Berggren, koordinator för forskarnätverket och forskare vid Nka.

Initiativtagare på plats

Initiativtagare på platsInitiativtagarna till nätverket – Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, och Statens folkhälsoinstitut – fanns på plats under den första träffen för att berätta om sitt arbete och sina tankar kring nätverket. Marianne Trondsen, koordinator för det motsvarande nätverket i Norge, Barns Beste,berättade om deras arbete som pågått sedan 2010 och som bland annat har utmynnat i en antologi inom området. Professor Saul Becker från University of Nottinghamn berättade om forskningsprogrammet Young Carers, som visar hur många barn och unga i Storbritannien som är barn som är anhöriga och tar på sig ett omsorgsansvar för sina föräldrar och syskon.

Vad vill barnen?

Vad vill barnen själva när det gäller forskning och utvecklingsarbete? Den frågan fick Sandra Patel och Therese Eriksson från Maskrosbarn svara på när de berättade för nätverket om sitt arbete.

– Barnen önskar att de själva blev tillfrågade i processen och att det fanns forskning ur barnens perspektiv. Våraungdomar vill vara med och påverka, menar Sandra Patel.D

Det här var även något som forskarna själva lyfte under dagarna - behovet av forskning tillsammans med barn och ungdomar.

– Nätverksträffen var lyckad och den 23-24 september hålls nästa nätverksträff. Redan nu ser man att det tagits flera initiativ till samarbete mellan forskarna, avslutar Ulrika Järkestig Berggren.

Texten publicerades 2013

Senast uppdaterad 2021-11-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson