Region Kalmar län

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Del av övergripande barnrättsarbetet. Barnrättssamordnare arbetar med det tillsammans med hållbarhetsombud i verksamheterna.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Aktiviteter kopplade till bestämmelsen finns i Verksamhetsplan Hållbarhet. Det finns även en central checklista som är ett stöd till verksamheterna.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Del av det uppdrag som hållbarhetsombuden i verksamheterna i Region Kalmar län har. Uppdraget innebär att föra vidare kunskap om Barn som anhöriga till kollegor.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Arbetet med Barn som anhöriga är en integrerad del av barnrättsarbetet.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Enligt framtagen checklista om barn som anhörig ska KVÅ-koder användas. De används tyvärr inte i stor utsträckning.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja. Finns digitala inspelade utbildningar som personal kan gå när som, och ibland fysiska utbildningar.

Finns det material/information till personal?
Ja. Sida på intranät och vårdgivarsida.

Finns det material/information till föräldrar?
Ja. På 1177.se.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja. På 1177.se.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Ja. Framtagande av stödmaterial och informationssatsning till chefer och medarbetare. Även del av konferens tillsammans med Nka.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Genom att följa upp KVÅ-kodning (DU055, DU056 samt DU057). Åtgärder är att fortsatt arbeta för kunskapshöjning om ämnet och om de skyldigheter hälso- och sjukvårdspersonal har.

Länk till hemsida 

Kontaktuppgifter:
Mikaela Gustafsson Essén, samordnare, mikaela.gustafsson.essen@regionkalmar.se

Senast uppdaterad 2023-01-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson