Samlat grepp om familjer med missbruksproblematik

Bild på fötter och bem som är i en ring

I Sandvikens kommun har det utvecklats ett framgångsrikt kunskaps och motivationsprogram som heter "Jag och min familj". Syftet med programmet är att ge stöd till familjer med missbruksproblematik. Istället för att träffa de vuxna och barnen var för sig erbjuder programmet en samordnad insats för hela familjen.

Missbruk är något som kan innebära en negativ påverkan på hela familjen och leda till psykiska och psykosociala problem. Det är utgångspunkten i kunskaps- och motivationsprogrammet "Jag och min familj" som utvecklats inom Individ- och familjeomsorgen i Sandvikens kommun. Istället för att träffa de vuxna och barnen för sig, med olika enheter som ansvarar för vuxna respektive barn, erbjuds programmet som en samordnad insats för hela familjen. Sedan starten 2013 har "Jag och min familj" utvecklats till ett lyckat projekt som övergått till en av kommunens ordinarie metoder för familjer med missbruksproblematik.
– Flera kommuner har hört av sig till oss och ser att modellen har ett hål att fylla i deras verksamhet. Vi är väldigt stolta över att ha utvecklat en modell för familjer i missbruk och har delat med oss av den till små som större kommuner, säger Helena Hedman, Enhets- chef Sandvikens familjecenter IFO.

Samverkan

"Jag och min familj" bygger på åtta träffar med målet att ge föräldrarna och barnen en ökad kunskap om missbruk. Stödet i programmet är anpassat efter den situation som familjen befinner sig i. Utifrån familjens behov bildas ett team med olika personer inom socialtjänsten som samarbetar med varandra. Målet med de samordnade insatserna är att ge familjer med missbruksproblematik ett så tidigt stöd som möjligt.
– "Jag och min familj" har gett oss en modell med konkret helhetssyn och systemiskt för- hållningssätt på en problematik som traditionellt har hanterats i åtskilda samtalsrum. En viktig del för att lyckas med en modell som samverkar över enhetsgränserna är systematisk kontakt mellan involverade enheterna, det vill säga att Barn- och ungdomsenheterna tillsammans med Vuxenenheten kontinuerligt samråder vid ärenden med missbrukande föräldrar, säger Helena Hedman.

Att våga prata

Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om. Orsaken till att man inte pratar om "elefanten" kan vara att det skulle vara pinsamt, leda till besvärliga diskussioner eller att ämnet är tabu. I en familj kan elefanten till exempel vara ett missbruk. I "Jag och min familj" får hela familjen prata med varandra om deras upplevelser med syftet att göra "familjehemligheten" pratbar. Barnen i familjen får hjälp med att sätta ord på vad de känner så de kan och vågar förmedla detta till föräldrarna.
– Barnen märker att det går att prata med mamma eller pappa om att de dricker, vad som händer då, och hur de upplever detta. Det ger en stor lättnad för barnen. Vi ser även att modellen ofta ger en ökad motivation för föräldern att ta hjälp för att få en bättre familjesituation, när de hör att barnen ser och påverkas av deras bruk av alkohol så blir deras inställning till alkohol ofta förändrad, säger Helena Hedman.

Kontakt: Helena Hedman. Tfn: 026-24 13 12 E-post: helena.hedman@sandviken.se

Webbplats: www.sandviken.se

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson