Kurser

Bild på en äldre man och en yngre man som läser en bok

Foto: Smålandsbilder

Nedan finner du information och tips på externa utbildningar och kurser med anhörigperspektiv.

Assistansakademin

Assistansakademin arrangerar yrkeshögskoleutbildning inom personlig assistans. Ansökan är nu öppen till fyra yrkeshögskoleutbildningar inom personlig assistans:

 • Arbetsledning inom personlig assistans (60 YH-poäng)
 • Förebyggande stöd inom personlig assistans (20 YH-poäng)
 • Kvalificerad omvårdnad inom personlig assistans (20 YH-p)
 • Personlig assistans till personer med nedsatt autonomi (20 YH-p)

Läs mer på Assistansakademins webbplats: Start - Assistansakademin

Linnéuniversitetet

Barn som anhöriga 7,5 hp

Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper har fått ökad betydelse i arbetet med barn som anhöriga i och med de lagändringar som trädde i kraft 2010. Syftet med den nya lagstiftningen var att särskilt beakta barn som anhörigas behov av information, råd och stöd. Kursen avser härmed att ge fördjupade kunskaper inom området barn som anhöriga. Utbildningen sker på distans.

Se kursplan (nytt fönster)

Helsjön Folkhögskola

Anhörigperspektiv – fördjupning

Denna fördjupningskurs vänder sig till dig som arbetar med stöd till anhöriga eller som möter anhöriga i ditt arbete. Kursen görs i samverkan mellan Helsjön folkhögskola och Anhörigas Riksförbund.

Längd: 1 år, halvfart, på distans med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola. 

Syfte med kursen

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Analysera innebörden av anhörigperspektiv och stöd till anhöriga ur olika infallsvinklar
 • Ha kunskaper om samtalsmetodik
 • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
 • Se din roll som stöd till anhöriga ur olika perspektiv
 • Ha kunskaper om krisreaktioner och olika copingstrategier
 • Ha kunskap om och reflektera över etik och juridik som är kopplad till arbetsfältet

Läs mer om utbildningen på Helsjön folkhögskolas webbplats

Kompetensutvecklingsinstitutet

Anhörigstöd inom omsorgen

Syftet med den kombinerande utbildningen och handledningen är att utveckla fungerande anhörigstöd på arbetsplatsen. Genom reflektion och övningar får deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i kommunikation och bemötandet av anhöriga. Utformning av handlingsplanen bidrar till att de nyförvärvade kunskaperna omsätts till förändringar i verksamheterna.

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Liljeholmen Folkhögskola

Samtalskonst anhörigstöd

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? Denna kurs ger dig verktyg i det svåra samtalet.

Kursen riktar sig till alla som jobbar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer.

Kursen tar upp följande moment:

 • Samtalskonstens grunder
 • Samtalets olika nivåer
 • Verktyg i samtalet
 • Krissamtalet
 • Förhållningsätt i krisens olika stadier
 • Analys av videosamtal
 • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris
 • Hur orkar jag som hjälpare?

Läs mer om kursen (nytt fönster)

Marie Cederschiöld Högskola

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan", 7,5 HP

Att arbeta enligt Trappan-modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg: Kontakt, rekonstruktion och kunskap. Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Stöd för barn och unga i sorg 7,5 HP

En grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper. Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Stockholms universitet

Anhörigperspektiv inom socialt arbete, 7.5 HP. Avancerad nivå.

Särskild behörighet krävs - Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Läs mer om kursen (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2023-01-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson