Temadag inspirerade till utveckling av anhörigstödet

Sanna Juhlin.

Sanna Juhlin var nöjd med temadagen och tror att fler liknande evenemang kommer att arrangeras i framtiden. Foto: Annie Palmgren, Region Uppsala

I mitten av mars anordnade Länsnätverket för anhörigstöd i Uppsala län en temadag om stöd till anhöriga. Under förmiddagen hölls presentationer, dialoger och gruppdiskussioner kring frågor som berör anhöriga och utformning av anhörigstöd.

– Dagen visade sig bli väldigt uppskattad. Det fanns ett stort engagemang bland deltagarna och jag tror att vi får fina ambassadörer ute i verksamheterna som kan prata med sina kollegor och lyfta anhörigperspektivet, säger Sanna Juhlin, regional utvecklingsledare inom äldre och anhörigstödsområdet, FoU Socialtjänst, Region Uppsala.  

2019 togs en riktlinje fram kring stöd till anhöriga i Uppsala län. Dokumentet har under det senaste året reviderats, bland annat med anledning av den nationella anhörigstrategin.

– Temadagen gav oss en möjlighet att lyfta våra reviderade riktlinjer men också att sprida att det nu finns en nationell strategi inom området. Det finns en kunskapsnivå som behöver höjas ute i verksamheterna kring vilken lagstiftning och vilka styrdokument som finns, samt vilka åtaganden som verksamheten behöver göra utifrån våra riktlinjer. Syftet med dagen var att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete, förklarar Sanna Juhlin. 

Under temaförmiddagen deltog närmare 170 personer från olika verksamheter inom kommunerna och regionen i Uppsala län, så som personal inom hälso- och sjukvård, biståndshandläggare, anhörigkonsulenter, kuratorer och äldrekoordinatorer.

– Det var ett högt tryck på platserna vilket är otroligt kul. Det visar på att det finns en kunskapstörst bland medarbetarna i den här frågan.

Goda exempel och anhörigberättelse

Deltagarna fick bland annat ta del av olika goda exempel som syftade till att ge inspiration kring hur man kan arbeta med anhörigstöd. Här lyftes Uppsala kommuns arbete med anhöriggrupper, Enköping kommuns arbete med en utvecklingsgrupp för anhörigstöd, habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga till personer med funktionsnedsättning, samt Tierps kommuns arbete med stöd till anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.

Läs också: Habiliteringens samtalsmottagning stöttar anhöriga

Ulla Pettersson, som är anhörig till sin man, delade i sin tur med sig av sina erfarenheter av hur det kan vara att vara anhörig och vilket stöd man kan behöva. När Ulla Petterssons man fick en demenssjukdom förändrades livet och stor del av Ullas tid fick plötsligt läggas på att hjälpa maken och koordinera alla kontakter med vård- och omsorg. Ulla Pettersson berättade att mycket blev lättare när hon fick hjälp av anhörigstödjare och anhöriggrupper. Hon hade dock önskat att hjälpen kommit tidigare och också fortsatt då maken fick plats på ett boende.

– Många av deltagarna har uttryckt att de uppskattade att få lyssna på Ullas berättelse och att det var betydelsefullt att få ta del av en anhörigs egna erfarenheter. Det gav kanske en tankeställare kring hur anhörigskapet kan se ut, säger Sanna Juhlin.

Arbetet med anhörigfrågor pågår på flera nivåer

Från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkade verksamhetschef Lennart Magnusson för att berätta vad forskning visar om anhörigas insatser och behov av stöd. Han berättade att anhörigas insatser är samhällsbärande och skulle kosta närmare 194 miljarder kronor om året att ersätta med formell vård utförd av personer med en genomsnittlig undersköterskelön. Det stora omsorgsansvaret kan påverka anhöriga negativt och det är därför av stor vikt att anhöriga erbjuds rätt stöd. Lennart Magnusson berättade vidare att det stöd som många anhöriga efterfrågar är individuella samtal, ekonomiskt stöd, hälsoundersökningar och må bra-aktiviteter.

Sist ut under förmiddagen var Sundiata Owens, utredare vid Socialstyrelsen. Sundiata Owens arbetar med ett av de tre uppdrag som Socialstyrelsen har fått inom ramen för den nationella anhörigstrategin. Uppdraget handlar om att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, samt hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas. Vid sin presentation berättade han hur arbetet med uppdraget går.  

– Jag tycker det är viktigt för verksamheterna att få med sig att arbetet med anhörigfrågor pågår på olika nivåer och inom olika organisationer och myndigheter. Jag tror också det är bra att få en bild av vad som är på gång inom området och vad man kan förvänta sig framöver, säger Sanna Juhlin.

Hon berättar att dagen även gav deltagarna möjlighet att diskutera olika frågor med varandra. Bland annat fick deltagarna prata om vilka anhöriga de möter i sitt arbete och vad de tycker det innebär att ha ett anhörigperspektiv. Detta följdes sedan upp med en presentation kring den nationella anhörigstrategin.

Värdefullt att få träffa andra

Utvärderingen av dagen visar att deltagarna uppskattade initiativet och innehållet. Särskilt lyfter man fram att det var en bra mix av programpunkter och att man uppskattade de korta inslagen. 

– Deltagarna fick med sig många goda exempel på hur man kan stödja anhöriga på olika sätt. Många lyfter också gruppdiskussionerna som värdefulla då det gav en möjlighet att få prata med kollegor och andra professionsföreträdare kring hur man kan stödja anhöriga.

Dagen fokuserade på vuxna anhöriga som ger vård, stöd eller hjälp till en närstående. En dag kring barn och unga anordnas separat i april där man behandlar frågor som rör just barn som anhöriga. Om och när det anordnas en liknande dag kring vuxna anhöriga är ännu inte bestämt, men intresset verkar vara stort.

– Det har kommit önskemål om att ha ett sådant här event en till två gånger per år. Om man bara ser till vår målgrupp, det vill säga alla medarbetare inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt kommunernas socialtjänstverksamheter, så är det väldigt många medarbetare vi vill nå ut till. Vi kommer ha fler evenemang men vi får se om det blir samma upplägg eller om det blir i någon annan form för att passa verksamheterna, avslutar Sanna Juhlin.

Läs mer om temadagen på www.regionuppsala.se

Läs mer om nationella anhörigstrategin

Text: Josefine Göransson
Publicerad 2023-04-17

Senast uppdaterad 2023-04-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson